Zobrazení situace: základní rozšířené úplné

h. Změna údajů v registru silničních vozidel (běžné změny)

Každá změna údajů musí být zaznamenána v registru vozidel, provozovatel vozidla musí požádat o zápis změn. Nejedná se o zápis změny vlastníka nebo provozovatele, ale o změny např. jiná adresa bydliště nebo sídla společnosti; změna příjmení; změna barvy vozidla atd.

Kdo je oprávněn v této věci jednat:

Provozovatel silničního vozidla, popřípadě provozovatel vozidla se souhlasem vlastníka vozidla.

Prokazuje-li se zmocnění k zastoupení při podání žádosti o zápis změny v registru silničních vozidel, musí být předložena písemná plná moc.


Podmínky a postup řešení:

O zápis změny údaje v registru silničních vozidel jiného, než je změna vlastníka nebo provozovatele, je povinen provozovatel, vlastník požádat obecní úřad s rozšířenou působností do 10 pracovních dnů ode dne, kdy změna nastala.

Jedná se především o administrativní změny, např. změna trvalého pobytu provozovatele, změna názvu nebo sídla společnosti; změna příjmení provozovatele; a dále úpravy vlastností vozidla, např. změna barvy nebo zapsání tažného zařízení.


K žádosti se přiloží:

 • osvědčení o registraci část II. ("velký technický průkaz")
 • osvědčení o registraci část I. ("malý technický průkaz")
 • další doklady osvědčující změnu zapisovaných údajů, pokud se jedná o změny technických údajů o silničním vozidle - např. typový list atd.


Při splnění požadovaných podmínek žadatel o zápis změn obdrží osvědčení o registraci část I. a část II. s vyznačeným záznamem změny.


Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace:

Předložením písemné žádosti podanou osobně na odboru dopravy, Městského úřadu Moravská Třebová, přepážka registr vozidel.


Kde, s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit:

 • Pondělí 8.00 - 11.30 12.30 - 17.00
  Úterý - pouze po dohodě
  Středa 8.00 - 11.30 12.30 - 17.00
  Pátek 8.00 - 11.30 12.30 - 14.00

Jaké doklady a informace musíte mít s sebou:

 • osvědčení o registraci část II. ("velký technický průkaz") silničního vozidla
 • osvědčení o registraci část I. ("malý technický průkaz") silničního vozidla
 • další doklady osvědčující změnu zapisovaných údajů
 • doklad totožnosti nebo doklad o povolení pobytu, udělení azylu na území České republiky nebo o přechodném pobytu v délce alespoň 6 měsíců v kalendářním roce, nemá-li provozovatel silničního vozidla trvalý pobyt na území České republiky 

Formuláře:

 • Formulář: "Žádost o zápis změn údajů v registru silničních vozidel", lze získat na odboru dopravy, popřípadě lze vytisknout z přiloženého vzoru.
  ikona souboru (velikost: 646.12 KB, typ: .pdf)

Správní a jiné poplatky:

Zápis změny do technického průkazu a do registru vozidel (za každou změnu) 

50 Kč 


Tyto poplatky jsou vybírány v hotovosti nebo lze jej uhradit pomocí platebního terminálu.


Lhůty pro vyřízení:

Zpravidla bezodkladně, ale v zákonné lhůtě 30 dní.

Podle kterého právního předpisu se postupuje:

 • zákon č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších změn a doplňků
 • zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších změn a doplňků
 • zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších změn a doplňků
 • vyhláška č. 341/2014 Sb., o schvalování technické způsobilosti a o technických podmínkách provozu na pozemních komunikacích

Sankce v případě nedodržení předepsaných povinností:

Přestupek dle § 83 odstavec 1 písmena c) zákona č. 56/2001 Sb.:

 • fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že  nepožádá v rozporu s § 11 odstavec 1 o zápis změny jiného údaje v registru silničních vozidel. Za přestupek lze uložit pokutu do 50 000 Kč.


Správní delikt dle § 83a odstavec 1 písmena e) zákona č. 56/2001 Sb.:

 • právnická osoba nebo podnikající fyzická osoba se dopustí správního deliktu tím, že nepožádá v rozporu s § 11 odstavec 1 o zápis změny jiného údaje v registru silničních vozidel. Za správní delikt lze uložit sankci do 50 000 Kč.


Informace z jiných zdrojů:

 • Informace lze čerpat ze stránek Ministerstva dopravy České Republiky; sekce silniční doprava.

  www.mdcr.cz

Datum poslední aktualizace: 27.11.2020