Zobrazení situace: základní rozšířené úplné

Identifikační číslo návodu: 1042

Závazné stanovisko z hlediska ochrany ovzduší pro stacionární zdroje

Závazné stanovisko k územnímu a stavebnímu řízení a k řízení o vydání kolaudačního souhlasu z hlediska ochrany ovzduší pro stacionární zdroje neuvedené v příloze č. 2 k zákonu vydává podle § 11 odst. 3 zákona o ochraně ovzduší obecní úřad obce s rozšířenou působností na základě žádosti žadatele (investora, provozovatele).

Kdo je oprávněn v této věci jednat:

Majitel (stavebník, investor) nebo provozovatel anebo kdokoliv jiný na základě příslušné plné moci. 

Podmínky a postup řešení:

Zpracování a podání žádosti o vydání stanoviska.
Z této žádosti (nebo její přílohy - např. projektová dokumentace, technická dokumentace, apod.) musí být zejména zřejmé:
- k jakému řízení je stanovisko vyžadováno - k územnímu řízení - ke stavebnímu řízení - k řízení o vydání kolaudačního souhlasu,
- identifikace žadatele včetně kontaktů,
- identifikace místa stavby - umístění a provozování zdroje - adresa, parcela, katastrální území, příslušný stavební úřad.
Zdroje spalující paliva (s tepelným příkonem menším jak 300 kW). Např. kotle, kamna, krby, vzduchotechnické jednotky, pece apod. - uvést typ, druh paliva, pro které je zařízení určeno výrobcem - jeho kvalitativní parametry, jmenovitý tepelný příkon v kW (pokud není uveden příkon od výrobce, musí být proveden výpočet např. z výkonu a účinnosti zdroje), způsob odpadu spalin.
Technologické zdroje - aplikace organických rozpouštědel, emise těkavých organických látek, tuhých znečišťujících látek, apod. Nutno uvést technické údaje o zdroji - typ, projektovaná kapacita, projektovaná spotřeba organických rozpouštědel (t/rok), výroba, spotřeba, způsob omezování emisí, druh a množství používaných surovin (t, t/den, m3, m3/den, kW, kVA), apod.
Mezi zdroje technologické patří zejména: polygrafická činnost (tiskárny), odmašťování a čištění povrchů, aplikace nátěrových hmot, přestříkávání vozidel, adhezivní nátěry, impregnace dřeva, laminování, výroba nátěrových hmot, adhezivních materiálů a tiskařských barev, výroba obuvi a farmaceutických směsí, zpracování kaučuku, extrakce rostlinných olejů a živočišných tuků, rafinace rostlinných olejů, apod. Dále pak povrchové úpravy kovů, plastů a jiných nekovových předmětů - tryskání, svařování (EP ? 1000 kVA), obrábění a broušení (EP ? 100 kW), apod. - kovovýroba, svářečské a kovozámečnické dílny, potravinářský a dřevozpracující průmysl - zpracování dřeva (spotřeba materiálu ? 150 m3) - pily, truhlárny, nakládání s odpady a odpadními vodami - ČOV, ČSPHM - nafty a LPG, a ostatní zdroje. Pozor - v tomto bodě jsou uvedeny ty nejobvyklejší činnosti a zdroje, nikoliv jejich kompletní výčet vyplývající z přílohy č. 2 k zákonu o ochraně ovzduší.
Plná moc v případě zastupování. 

Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace:

Podání žádosti o vydání závazného stanoviska z hlediska ochrany ovzduší pro stacionární zdroje neuvedené v příloze č. 2 k zákonu k územnímu a stavebnímu řízení a k řízení o vydání kolaudačního souhlasu podle jiného právního předpisu (např. stavební zákon, zákon o vodách, apod.) podle § 11 odst. 3 zákona č. 201/2012 Sb. o ochraně ovzduší, v platném znění. 

Na kterém úřadu můžete tuto situaci řešit:

Na věcně a místně příslušném orgánu ochrany ovzduší, kterým ve smyslu zákona o ochraně ovzduší je obecní úřad obce s rozšířenou působností, na jejímž správním území je zdroj realizován.

Kde, s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit:

  • Městský úřad Moravská Třebová, odbor životního prostředí

Jaké doklady a informace musíte mít s sebou:

Řádně vyplněný formulář žádosti o závazné stanovisko.
V případě zastupování plná moc nebo oprávnění jednat ve věci.
Přesný popis a technickou specifikaci stacionárního zdroje znečišťování ovzduší.
U spalovacích zdrojů (kotlů, krbových kamen, krbových vložek) výrobní typ spalovacího zdroje, jmenovitý tepelný příkon a palivo.
U čističek odpadních vod výrobní typ, projektovanou kapacitu a způsob svedení přečištěných odpadních vod.
U ostatních zdrojů znečišťování ovzduší (např. chovů hospodářských zvířat, zpracování dřeva, přestříkávání vozidel, lakování, odmašťování a čištění povrchů, svařování, obrábění kovů apod.) název a popis zdroje, popis technologie, roční spotřeba materiálu popř. projektovaná spotřeba nebo kapacita.

Formuláře:

Správní a jiné poplatky:

Bez poplatku.

Lhůty pro vyřízení:

Po podání úplné žádosti bez zbytečných průtahů, nejpozději do 30 dnů.

Další účastníci (dotčení) postupu:

  • Příslušný stavební úřad.

Podle kterého právního předpisu se postupuje:

  • Zákon č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů.

Sankce v případě nedodržení předepsaných povinností:

Pokud fyzická osoba (provozovatel stacionárního zdroje) neuvede do provozu nebo neprovozuje stacionární zdroj a činnosti nebo technologie související s provozem nebo zajištěním provozu stacionárního zdroje, které mají vliv na úroveň znečištění v souladu s podmínkami pro provoz tohoto stacionárního zdroje stanovenými zákonem o ochraně ovzduší, dopustí se přestupku dle § 23 odst. 1 písm. b), za který jí bude uložena pokuta do 50000 Kč.
Pokud právnická osoba nebo fyzická osoba podnikající (provozovatel stacionárního zdroje) neuvede do provozu nebo neprovozuje stacionární zdroj o jmenovitém tepelném příkonu 300 kW a nižším nebo technologie související s provozem nebo zajištěním provozu stacionárního zdroje, které mají vliv na úroveň znečištění, v souladu s podmínkami pro provoz tohoto stacionárního zdroje stanovenými zákonem o ochraně ovzduší nebo jeho prováděcími právními předpisy nebo výrobcem, dopustí se správního deliktu dle § 25 odst.1 písm. g), za který jí bude uložena pokuta do 50000 Kč.


Za správnost návodu odpovídá - obecně:

Návod je zpracován podle právního stavu ke dni: 27.11.2020

Datum poslední aktualizace: 31.3.2021