Zobrazení situace: základní rozšířené úplné

Občanský průkaz

Občanský průkaz je povinen mít občan České republiky, který dosáhl věku 15 let a má trvalý pobyt na území České republiky. Občanský průkaz může mít i občan, jehož svéprávnost byla omezena.

Kdo je oprávněn v této věci jednat:

O vydání občanského průkazu žádá sám občan, pokud je starší 15 let. Za občana mladšího 15 let žádá zákonný zástupce. Za občana, jehož svéprávnost je omezena tak, že není způsobilý požádat o vydání občanského průkazu, podává žádost opatrovník nebo jiný zákonný zástupce, pokud mu nebyl opatrovník ustanoven.

Podmínky a postup řešení:

Fotografie se pořizuje přímo při podání žádosti. Podmínkou vydání občanského průkazu je státní občanství České republiky a trvalý pobyt na území České republiky. OP může mít i občan mladší 15 let, nebo občan, který nemá trvalý pobyt na území ČR, kterému bude vydán OP bez údaje o trvalém pobytu.  

Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace:

Dostavit se na kterýkoliv obecní úřad obce s rozšířenou působností v ČR (ORP) a předložit dosavadní OP nebo rodný list, ten je možné nahradit platným cestovním pasem, případně další doklady např. listinu o udělení státního občanství České republiky.

Kde, s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit:

Jaké doklady a informace musíte mít s sebou:

 • první občanský průkaz - rodný list (originál) nebo platný cestovní pas
 • před ukončením platnosti - dosavadní občanský průkaz
 • ztráta, odcizení, poškození, zničení - rodný list nebo platný cestovní pas
 • ukončení pobytu v cizině nebo nabytí státního občanství ČR - rodný list, doklad o státním občanství ČR, doklad o rodinném stavu - doplnění nepovinných údajů

Formuláře:

 • Žádost o vydání dočasného občanského průkazu bez strojově čitelné zóny a bez kontaktního elektronického čipu se podává pouze na originálních tiskopisech, které jsou k dispozici v Občanském informačním centru. Tyto občanské průkazy se vydávají z důvodu technické závady na zařízení zabezpečujícím zpracování a přenos dat potřebných k vydání občanského průkazu, která trvá déle než 7 dnů, v důsledku přírodní katastrofy nebo osobě, která nabyla státní občanství ČR prohlášením nebo udělením. K této žádosti je zapotřebí dvou kusů fotografie v papírové podobě, které v Občanském informačním centru nelze pořídit.
 • Oznámení držitele občanského průkazu o ztrátě, odcizení, poškození nebo zničení.
  ikona souboru (velikost: 56.64 KB, typ: .docx)
 • Souhlas s pořízením fotokopie občanského průkazu
  ikona souboru (velikost: 54.26 KB, typ: .docx)

Správní a jiné poplatky:

Ve lhůtě do 30 dnů:

 • bez poplatku výměna občanského průkazu občana staršího 15 let z důvodu skončení platnosti
 • občan mladší 15 let 100,-- Kč
Ve lhůtě do 5 pracovních dnů:
 • občan starší 15 let 500,-- Kč, občan mladší 15 let 300,-- Kč
Ve lhůtě do 24 hodin v pracovních dnech:
 • občan starší 15 let 1.000,-- Kč, občan mladší 15 let 500,-- Kč
Ostatní poplatky:
 • 200,-- Kč za ztrátu, odcizení, zničení, poškození občanského průkazu či zneplatnění z důvodu nebezpečí zneužití dat pro elektronické využití občanského průkazu nebo obsahující neoprávněně provedené změny
 • 200,- Kč za vydání občanského průkazu na vlastní žádost před ukončením doby platnosti delší než půl roku
 • 100,- Kč za odeslání občanského průkazu k převzetí na jiný obecní úřad obce s rozšířenou působností, který občan uvedl v žádosti

Lhůty pro vyřízení:

Občanský průkaz je vydáván ve lhůtě 30 dnů od předložení všech potřebných dokladů obecnímu úřadu příslušnému k jeho vydání. Občan je povinen požádat o vydání nového občanského průkazu do 15 dnů ode dne:

 • kdy uplynula doba platnosti v něm vyznačená
 • kdy došlo k nahlášení ztráty, odcizení, zničení, poškození
 • nabytí právní moci rozhodnutí o zrušení údaje o místu trvalého pobytu
 • požádat o vydání občanského průkazu po dovršení 15 let, nejpozději do 30 dnů ode dne, kdy dosáhl 15 let

Platnost občanského průkazu  v němž je uveden rodinný stav nebo údaj o registrovaném partnerství skončí uplynutím 45 dnů ode dne
 • uzavření manželství nebo vzniku registrovaného partnerství
 • úmrtí manžela nebo partnera nebo
nabytí právní moci rozhodnutí o
 • rozvodu manželství nebo zrušení registrovaného partnerství
 • zdánlivosti manželství nebo neexistenci registrovaného partnerství
 • prohlášení manželství nebo registrovaného partnerství za neplatné
 • prohlášení manžela nebo partnera za mrtvého

Podle kterého právního předpisu se postupuje:

 • Zákon 269/2021 Sb., o občanských průkazech, ve znění pozdějších předpisů

Další informace:

 • Imobilní občané si mohou individuálně domluvit pořízení žádosti v místě bydliště, v nemocnici, domově důchodců apod. Následné předání vyhotoveného OP rovněž po telefonické domluvě pro vás zajistíme.
 • Občan je povinen neprodleně ohlásit ztrátu, odcizení, poškození nebo zničení OP na příslušném úřadu. Ztrátu i odcizení je možné ohlásit i na kterémkoliv obvodním oddělení policie. Následně je potřeba do 15 pracovních dní požádat o vydání nového OP.

Datum poslední aktualizace: 12.5.2023