Zobrazení situace: základní rozšířené úplné

Identifikační číslo návodu: 1045

Hlášení doručovací adresy

Na písemnou žádost občana lze v evidenci obyvatel vést též údaj o adrese, na kterou mu mají být doručovány písemnosti podle zvláštního právního předpisu.

Podmínky a postup řešení:

Občan může rovněž požádat, aby mu byl do informačního systému evidence obyvatel zaveden údaj o  adrese, na kterou mu mají být doručovány písemnosti podle zvláštního právního předpisu. 
Doručovací adresu, její změnu nebo zrušení ohlásí občan ohlašovně v místě trvalého pobytu nebo v místě svého posledního trvalého pobytu na území České republiky. 
Žádost v listinné podobě musí obsahovat úředně ověřený podpis občana, to neplatí v případě, kdy občan podepíše žádost před zaměstnancem ohlašovny. Při ohlášení doručovací adresy občan předkládá občanský průkaz, případně jiný doklad, ověřující jeho totožnost (např. cestovní doklad). Pokud má žádost formu datové zprávy, občan ji po vyplnění podepíše uznávaným elektronickým podpisem nebo dodá prostřednictvím datové schránky. Žádost může rovněž obsahovat datum, od kterého občan žádá, aby na adresu, na kterou mu mají být doručovány písemnosti podle zvláštního právního předpisu, byly písemnosti doručovány; v opačném případě se jedná o datum podání žádosti. 

Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace:

Vyplněním příslušného formuláře na obecním úřadě v místě trvalého pobytu občana.

Na kterém úřadu můžete tuto situaci řešit:

Obecní úřad místa trvalého pobytu občana.

Kde, s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit:

Správní a jiné poplatky:

Hlášení o doručovací adrese je bez poplatku.

Lhůty pro vyřízení:

Doručovací adresa je nahlášena dnem, kdy ohlašovna obdržela od občana písemnou žádost, popřípadě pozdější den dle požadavku žadatele, který  uvedl ve formuláři.

Jaké další činnosti jsou po vás jako žadateli požadovány:

Doporučené subjekty, kde je nezbytné či vhodné adresu pro doručování nahlásit (máte-li s nimi co do činění): zdravotní pojišťovny, zdravotnická zařízení (praktický lékař, zubař, lékařský specialista), peněžní ústavy, škola, zaměstnání, živnostenský úřad, finanční úřad, pošta, odpady, kanalizace, dodavatelé energií, telefonní operátoři, úřad práce, správa sociálního zabezpečení, knihovny, zájmová sdružení, členské spolky, zásilková služba, atd. 

Podle kterého právního předpisu se postupuje:

  • Zákon č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech ve znění pozdějších předpisů.

Za správnost návodu odpovídá pan / paní: Lenka Navrátilová

Datum poslední aktualizace: 12.5.2023