Zobrazení situace: základní rozšířené úplné

Identifikační číslo návodu: 1047

Zrušení trvalého pobytu

Na návrh oprávněné osoby za podmínek stanovených zákonem lze zrušit trvalý pobyt občana, který příslušný objekt již neužívá a neváže ho k objektu žádné užívací právo.

Podmínky a postup řešení:

Příslušná ohlašovna rozhodne ve správním řízení o zrušení údaje o místu trvalého pobytu občana na návrh vlastníka objektu nebo jeho vymezené části nebo na návrh oprávněné osoby za splnění zákonných podmínek. Zákonnými podmínkami jsou především zánik užívacího práva občana k objektu nebo vymezené části objektu, jehož adresa je v evidenci obyvatel uvedena jako místo trvalého pobytu občana a neužívání objektu nebo jeho vymezené části. Navrhovatel je povinen splnění zákonných podmínek ohlašovně prokázat. Vlastník objektu nebo jeho vymezené části nebo oprávněná osoba nedokládá ohlašovně při podání v řízení o zrušení údaje o místu trvalého pobytu své vlastnické právo nebo jiné užívací právo, pokud si existenci tohoto práva může ohlašovna ověřit bezúplatně veřejným dálkovým přístupem v katastru nemovitostí. Podání návrhu na zrušení údaje o místu trvalého pobytu je nově zpoplatněno částkou 100,- Kč za každou osobu v návrhu. Místem trvalého pobytu občana, jemuž byl údaj o místu trvalého pobytu zrušen, se stává po nabytí právní moci rozhodnutí adresa sídla ohlašovny, v jejímž územním obvodu byl občanovi trvalý pobyt zrušen. 

Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace:

Osobním podáním písemného návrhu na zrušení údaje o místu trvalého pobytu  v místě ohlašovny obecního úřadu, ke kterému se váže trvalý pobyt občana, jemuž má být údaj o místu trvalého pobytu zrušen. V případě zaslání písemného návrhu poštou, je třeba návrh opatřit úředně ověřeným podpisem navrhovatele. Návrh na zrušení údaje o místu trvalého pobytu se řeší ve správním řízení v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád.

Na kterém úřadu můžete tuto situaci řešit:

Obecní úřad hlášeného místa trvalého pobytu občana, jemuž má být údaj o místu trvalého pobytu zrušen.

Kde, s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit:

 • Městský úřad Moravská Třebová, ul. Olomoucká 2
  oddělení správní
  tel. 461 353 009, 461 353 003

  pondělí a středa 8:00 - 17:00 hodin
  úterý a čtvrtek 8:00 - 15:00 hodin
  pátek 8:00 - 14:00 hodin

Jaké doklady a informace musíte mít s sebou:

 • Doklady prokazující oprávnění navrhovatele k podání návrhu (např. nájemní smlouva, výpis z katastru nemovitostí, kupní smlouva ...).Vlastník objektu nebo jeho vymezené části nebo oprávněná osoba nedokládá ohlašovně při podání v řízení o zrušení údaje o místu trvalého pobytu své vlastnické právo nebo jiné užívací právo, pokud si existenci tohoto práva může ohlašovna ověřit bezúplatně veřejným dálkovým přístupem v katastru nemovitostí.
 • Doklady dokazující zánik užívacího práva občana k objektu nebo vymezené části objektu, jehož adresa je v evidenci obyvatel uvedena jako místo jeho trvalého pobytu a jemuž se tento údaj o trvalém pobytu ruší (např. ukončení nájemní smlouvy...)
 • Doklad o neužívání předmětného objektu občanem, jemuž se údaj o místu trvalého pobytu ruší (např. protokol o předání bytové jednotky, návrh na výpověď svědka...)
 • Doklad o totožnosti žadatele (občanský průkaz, cestovní doklad....)

Správní a jiné poplatky:

100,- Kč za každou osobu uvedenou v podaném návrhu, jíž se má údaj o místu trvalého pobytu rušit.

Lhůty pro vyřízení:

Ve správním řízení vedeném ve věci zrušení údaje  o místu trvalého pobytu se lhůty řídí zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů. 

Další účastníci (dotčení) postupu:

 • Občan, jemuž se údaj o místu trvalého pobytu ruší (účastník řízení).

Podle kterého právního předpisu se postupuje:

 • Zákon č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých zákonů.
 • Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád.
 • zákon č. 634/2004 Sb. o správních poplatcích

Související předpisy:

 • Zákon č. 328/1999 Sb., o občanských průkazech
 • Zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích

Další informace:

 • O zrušení údaje o místu trvalého pobytu je vydáno příslušným úřadem rozhodnutí. Po nabytí právní moci rozhodnutí je místem trvalého pobytu sídlo ohlašovny, kde byl občanovi trvalý pobyt úředně zrušen.
 • Úřední adresa ohlašovny Městského úřadu v Moravské Třebové: Moravská Třebová, Město č.p. 32, nám. T.G.Masaryka č.o. 29.
 • Nabytím právní moci rozhodnutí o zrušení trvalého pobytu, pozbývá ze zákona platnost občanského průkazu občana, jemuž je údaj o místu jeho trvalého pobytu zrušen. Povinností tohoto občana je požádat do 15 dnů od nabytí právní moci rozhodnutí na obecním úřadě s rozšířenou působností o nový doklad.

Za správnost návodu odpovídá pan / paní: Lenka Navrátilová

Datum poslední aktualizace: 12.5.2023