Zobrazení situace: základní rozšířené úplné

Identifikační číslo návodu: 1185

Zprostředkování kontaktu

Dle ust. § 8b zákona č. 133/2000 Sb. o evidenci obyvatel a rodných číslech v platném znění, Ministerstvo vnitra (dále jen ministerstvo) na základě písemné žádosti občana staršího 15 let o zprostředkování kontaktu zprostředkuje požadovaný kontakt jiným občanem. Kontaktující osoba uvede v žádosti své jméno, popřípadě jména, příjmení, rodné příjmení a adresu trvalého pobytu, popř. jiné kontaktní údaje a může uvést důvod pro zprostředkování kontaktu. Ke kontaktované osobě uvede údaje, podle nichž ji bude možné indentifikovat, zpravidla jméno, popřípadě jména, příjmení, rodné příjmení, datum narození, místo posledního jí známého trvalého pobytu. Kontaktující osoba může v žádosti prohlásit, že kontaktovaná osoba je osobou blízkou. Osobou blízkou se pro účely tohoto zákona rozumí otec, matka, prarodiče, sourozenec, dítě, vnuk, manžel nebo partner.

Ministerstvo provede šetření v základním registru obyvatel a v informačním systému. Pokud ministerstvo jednoznačně identifikuje kontaktovanou osobu, zašle jí informace o zprostředkování kontaktu obsahující jméno, popřípadě jména, příjmení a adresu místa trvalého pobytu kontaktující osoby. V případě, že kontaktovanou osobu nelze v základním registru obyvatel a v informačním systému jednoznačně identifikovat nebo nemá trvalý pobyt na území České republiky, sdělí tuto skutečnost ministerstvo kontaktující osobě. V případě, že kontaktovaná osoba zemřela a ministerstvo po ověření prohlášení o osobě blízké zjistí, že kontaktovaná osoba byla vůči kontaktující osobě osobou blízkou, sdělí kontaktující osobě údaj o datu, místu a okrese úmrtí. Ministerstvo sdělí kontaktující osobě, že její kontaktní údaje byly předány kontaktované osobě, přičemž tato kontaktovaná osoba nemá povinnost se s osobou, která ji hledá, zkontaktovat. V případě, že se zprostředkování kontaktu neuskuteční, nevzniká tím nárok na vrácení správního poplatku.

Kdo je oprávněn v této věci jednat:

Žádost o zprostředkování kontaktu je oprávněn podat občan starší 15 let. 

Podmínky a postup řešení:

Splnění všech požadovaných náležitostí.

Ministerstvo vnitra pokud jednoznačně identifikuje kontaktovanou osobu, zašle jí informaci o zprostředkování kontaktu obsahující jméno, popř. jména, příjmení, a adresu místa trvalého pobytu kontaktující osoby a důvod pro zprostředkování kontaktu, pokud jej kontaktující osoba uvedla. Pokud kontaktující osoba uvede v žádosti vedle místa trvalého pobytu i jiné kontaktní údaje, zašlou se kontaktované osobě namísto adresy místa trvalého pobytu tyto jiné kontaktní údaje kontaktující osoby. Ministerstvo vnitra sdělí kontaktující osobě, že její kontaktní údaje byly předány kontaktované osobě. 

Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace:

Žádost lze podat osobně podáním písemné žádosti na doporučeném tiskopisu: "Žádost o zprostředkování kontaktu" nebo zaslat příslušnému úřadu poštou v listinné podobě, v tomto případě musí však být opatřena úředně ověřeným podpisem.

Povinnost úředního ověření podpisu neplatí, pokud občan podepíše žádost před orgánem příslušným k podání žádosti.
Rovněž je možné podat žádost elektronicky s uznávaným elektronickým podpisem či prostřednictvím zpřístupněné datové schránky s uvedením čísla elektronicky čitelného identifikačního dokladu .

Podáním písemné žádosti o zprostředkování kontaktu, v žádosti občan uvede své

 • jméno, popřípadě jména, příjmení, rodné příjmení
 • adresu místa trvalého pobytu,, popřípadě jiné kontaktní údaje
 • může uvést důvod pro zprostředkování kontaktu

a ke kontaktované osobě uvede údaje, podle nichž ji bude možné identifikovat, zpravidla jméno, příp. jména, příjmení, rodné příjmení, datum a místo narození, místo posledního jí známého trvalého pobytu. V žádosti může prohlásit, že kontaktovaná osoba je osobou blízkou (otec, matka, prarodiče, sourozenec, dítě, vnuk, manžel nebo partner).

Žádost opatří úředně ověřeným podpisem, povinnost úředního ověření neplatí, pokud občan podepíše žádost před orgánem příslušným k přijetí žádosti. Žádost lze rovněž podat elektronicky se zaručeným elektronickým podpisem nebo prostřednictvím zpřístupněné datové schránky.

V případě, že kontaktovanou osobu nelze v základním registru obyvatel nebo v informačním systému jednoznačně identifikovat, nemá trvalý pobyt na území České republiky a zároveň nemá evidován údaj o adrese, na kterou mají být doručovány písemnosti podle zvláštního právního předpisu, nebo zemřela, popřípadě byla rozhodnutím soudu prohlášena za nezvěstnou nebo za mrtvou, sdělí tuto skutečnost ministerstvo kontaktující osobě. V případě, že kontaktovaná osoba zemřela, popřípadě byla rozhodnutím soudu prohlášena za nezvěstnou nebo za mrtvou, a ministerstvo po ověření prohlášení o osobě blízké zjistí, že kontaktovaná osoba byla vůči kontaktující osobě osobou blízkou, sdělí kontaktující osobě údaj o datu, místu a okrese úmrtí, popřípadě den, který byl v rozhodnutí soudu o prohlášení za mrtvého uveden jako den úmrtí, popřípadě jako den, který nepřežil, nebo den, který byl v rozhodnutí soudu o prohlášení za nezvěstného uveden jako den, kdy nastaly účinky prohlášení nezvěstnosti. Jde-li o úmrtí občana mimo území České republiky, sdělí údaje o datu úmrtí, místu a státu, na jehož území k úmrtí došlo.

Na kterém úřadu můžete tuto situaci řešit:

O zprostředkování kontaktu lze požádat na

 • matričním úřadě
 • obecním úřadě obce s rozšířenou působností
 • krajském úřadě
 • Ministerstvu vnitra, odboru správních činností

Kde, s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit:

 • Městský úřad Moravská Třebová, ul. Olomoucká 2
  oddělení správní
  tel. 461 353 009, 461 353 003

  pondělí a středa 8:00 - 17:00 hodin
  úterý a čtvrtek 8:00 - 15:00 hodin
  pátek 8:00 - 14:00 hodin

Jaké doklady a informace musíte mít s sebou:

Kontaktující osoba v žádosti uvede své jméno, popř. jména, příjmení, rodné příjmení a adresu místa trvalého pobytu, popř. jiné kontaktní údaje, a důvod zprostředkování.

Ke kontaktované osobě uvede údaje, podle nichž ji bude možné jednoznačně identifikovat, zpravidla jméno, popř. jména, příjmení, rodné příjmení, datum a místo narození, místo posledního jí známého trvalého pobytu.
Kontaktující osoba může v žádosti prohlásit, že kontaktovaná osoba je osobou blízkou.
Podpis na žádosti musí být úředně ověřen; to neplatí, žádá-li občan o zprostředkování kontaktu osobně na výše uvedených úřadech a prokáže-li svoji totožnost, např. občanským průkazem.

Formuláře:

 • Tiskopis "Žádost o zprostředkování kontaktu" je k dispozici u všech úřadů příslušných k podání žádosti nebo na internetových stránkách Ministerstva vnitra.
  ikona souboru (velikost: 42.82 KB, typ: .pdf)

Správní a jiné poplatky:

Za podání žádosti o zprostředkování kontaktu za každou kontaktovanou osobu se platí správní poplatek ve výši 500,- Kč dle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích v platném znění.

Platba se uskutečňuje formou kolkové známky, v hotovosti nebo zasláním na účet Ministerstva vnitra.

Správní poplatek je splatný buď při přijetí podání, nebo později, vždy však před provedením úkonu.

V případě, že se zprostředkování kontaktu neuskuteční, nevzniká tím nárok na vrácení správního poplatku.

Lhůty pro vyřízení:

Lhůty pro vyřízení nejsou stanoveny

Můžete využít tuto elektronickou službu:

 • Je-li žádost podána elektronicky, musí být opatřena zaručeným elektronickým podpisem založeném na kvalifikovaném certifikátu, vydaném akreditovaným poskytovatelem certifikačních služeb.

  Je-li žádost podána prostřednictvím zpřístupněné datové schránky provozované dle zákona č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů v platném znění, musí žadatel provést svoji identifikaci pomocí bezpečnostního osobního kódu a čísla elektronicky čitelného identifikačního dokladu.

Podle kterého právního předpisu se postupuje:

 • Zákon č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých zákonů (zákon o evidenci obyvatel), ve znění pozdějších předpisů

Související předpisy:

 • Zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů

  Zákon č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, ve znění pozdějších předpisů


  Zákon č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu a o změně některých dalších zákonů (zákon o elektronickém podpisu), ve znění pozdějších předpisů

Za správnost návodu odpovídá pan / paní: Lenka Navrátilová

Návod je zpracován podle právního stavu ke dni: 1.1.2016

Datum poslední aktualizace: 12.5.2023

Upřesnění a poznámky:

Ministerstvo vnitra, na základě žádosti o zprostředkování kontaktu, písemně vyrozumí kontaktující osobu o předání kontaktních údajů hledané osobě nebo o výsledku hledání v následujících případech:

pokud se kontaktovanou osobu nepodaří v agendovém informačním systému evidence obyvatel jednoznačně identifikovat,
pokud kontaktovaná osoba nemá trvalý pobyt na území České republiky, nebo
pokud kontaktovaná osoba zemřela; byla-li ve vztahu ke kontaktující osobě osobou blízkou, jsou sdělovány údaje o úmrtí (datum a místo).
V případě zprostředkování kontaktu zašle Ministerstvo vnitra kontaktované osobě informaci o kontaktující osobě (žadateli), včetně sdělení důvodu pro zprostředkování kontaktu, byl-li tento důvod v žádosti uveden, přičemž tato kontaktovaná osoba nemá povinnost se s osobou, která ji hledá, zkontaktovat.