Hlášení doručovací adresy

Na písemnou žádost občana lze v evidenci obyvatel vést též údaj o adrese, na kterou mu mají být doručovány písemnosti podle zvláštního právního předpisu.

Hlášení trvalého pobytu

Občan ČR může mít jen jedno místo trvalého pobytu na našem území, a to v objektu, který je určen pro bydlení, ubytování nebo individuální rekreaci a je označen číslem popisným nebo evidenčním příp. orientačním.

Ukončení trvalého pobytu

Občan, který se rozhodne ukončit trvalý pobyt na území České republiky, sdělí tuto skutečnost písemně ohlašovně podle místa svého trvalého pobytu nebo zastupitelskému úřadu.
Občan je povinen do 15 dnů odevzdat občanský průkaz obecnímu úřadu s rozšířenou působností, který jej vydal, nebo matričnímu úřadu podle místa trvalého pobytu.

Zprostředkování kontaktu

Dle ust. § 8b zákona č. 133/2000 Sb. o evidenci obyvatel a rodných číslech v platném znění, Ministerstvo vnitra (dále jen ministerstvo) na základě písemné žádosti občana staršího 15 let o zprostředkování kontaktu zprostředkuje požadovaný kontakt jiným občanem. Kontaktující osoba uvede v žádosti své jméno, popřípadě jména, příjmení, rodné příjmení a adresu trvalého pobytu, popř. jiné kontaktní údaje a může uvést důvod pro zprostředkování kontaktu. Ke kontaktované osobě uvede údaje, podle nichž ji bude možné indentifikovat, zpravidla jméno, popřípadě jména, příjmení, rodné příjmení, datum narození, místo posledního jí známého trvalého pobytu. Kontaktující osoba může v žádosti prohlásit, že kontaktovaná osoba je osobou blízkou. Osobou blízkou se pro účely tohoto zákona rozumí otec, matka, prarodiče, sourozenec, dítě, vnuk, manžel nebo partner.

Ministerstvo provede šetření v základním registru obyvatel a v informačním systému. Pokud ministerstvo jednoznačně identifikuje kontaktovanou osobu, zašle jí informace o zprostředkování kontaktu obsahující jméno, popřípadě jména, příjmení a adresu místa trvalého pobytu kontaktující osoby. V případě, že kontaktovanou osobu nelze v základním registru obyvatel a v informačním systému jednoznačně identifikovat nebo nemá trvalý pobyt na území České republiky, sdělí tuto skutečnost ministerstvo kontaktující osobě. V případě, že kontaktovaná osoba zemřela a ministerstvo po ověření prohlášení o osobě blízké zjistí, že kontaktovaná osoba byla vůči kontaktující osobě osobou blízkou, sdělí kontaktující osobě údaj o datu, místu a okrese úmrtí. Ministerstvo sdělí kontaktující osobě, že její kontaktní údaje byly předány kontaktované osobě, přičemž tato kontaktovaná osoba nemá povinnost se s osobou, která ji hledá, zkontaktovat. V případě, že se zprostředkování kontaktu neuskuteční, nevzniká tím nárok na vrácení správního poplatku.

Zrušení trvalého pobytu

Na návrh oprávněné osoby za podmínek stanovených zákonem lze zrušit trvalý pobyt občana, který příslušný objekt již neužívá a neváže ho k objektu žádné užívací právo.