Zobrazení situace: základní rozšířené úplné

Žádost o vydání registrace k provozování autoškoly

Provozováním autoškoly se rozumí poskytování výuky a výcviku k získání řidičského oprávnění. Provozovat autoškolu může právnická nebo fyzická osoba na základě živnostenského oprávnění vydaného podle zvláštního zákona a registrace k provozování autoškoly. Registraci k provozování autoškoly vydává obecní úřad obce s rozšířenou působností. Příslušný je obecní úřad obce s rozšířenou působností podle místa provozovny žadatele. Provozovatelem autoškoly může být i organizační složka státu, která zajišťuje obranu a bezpečnost státu (dále jen "organizační složka státu"). Organizační složka státu může provádět výuku a výcvik k získání řidičského oprávnění a zdokonalování odborné způsobilosti pouze svých zaměstnanců a osob ve služebním poměru nebo zaměstnanců a osob ve služebním poměru jiných organizačních složek státu zajišťujících obranu a bezpečnost státu.

Kdo je oprávněn v této věci jednat:

Obecní úřad obce s rozšířenou působností vydá registraci k provozování autoškoly na základě písemné žádosti, prokáže-li žadatel, že:

 1. je držitelem příslušného živnostenského oprávnění, nebo v případě, kdy žadatelem je organizační složka státu, je držitelem zřizovací listiny, ze které vyplývá,  že provádí výuku a výcvik k získání oprávnění k řízení vozidel.
 2. splnil technické podmínky pro provozování autoškoly podle tohoto zákona.

Technickými podmínkami provozování autoškoly se rozumí:

a) autocvičiště nebo cvičná plocha nebo řidičský trenažér,

b) prostory pro výuku a výcvik,

c) učební pomůcky,

d) výcvikové vozidlo.


Podmínky a postup řešení:

Obecní úřad obce s rozšířenou působností vydá registraci k provozování autoškoly na základě písemné žádosti, prokáže-li žadatel že:

 • je držitelem příslušného živnostenského oprávnění, nebo v případě, kdy žadatelem je organizační složka státu, je držitelem zřizovací listiny, ze které vyplývá, že provádí výuku a výcvik k získání oprávnění k řízení vozidel
 • splnil technické podmínky pro provozování autoškoly podle tohoto zákona
 • při splnění těchto podmínek má žadatel nárok na vydání registrace k provozování autoškoly

Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace:

Podáním žádosti o vydání registrace k provozování autoškoly, která musí obsahovat:

 1. obchodní firmu, sídlo a právní formu právnické osoby a její identifikační číslo osoby (dále jen "identifikační číslo"), je-li žadatelem právnická osoba, nebo jméno, popřípadě jména (dále jen "jméno"), příjmení a trvalý pobyt, identifikační číslo, obchodní jméno a datum narození fyzické osoby, je-li žadatelem fyzická osoba,
 2. rozsah poskytované výuky a výcviku,
 3. jméno, příjmení, trvalý pobyt a datum narození fyzických osob, které budou zajišťovat výuku a výcvik,
 4. jméno, příjmení, trvalý pobyt a datum narození fyzických osob, které budou zajišťovat zdravotnickou přípravu,
 5. způsob zajištění výcvikových vozidel,
 6. popis a umístění autocvičiště nebo jiné cvičné plochy s vyloučením provozu jiných vozidel (dále jen "cvičná plocha") nebo řidičského trenažéru a adresu a označení výukových a učebních prostor.

Žádost lze podat písemně na adresu úřadu, dále podáním žádosti do podatelny.


Kde, s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit:

 • Pondělí 8.00 - 11.30 12.30 - 17.00
  Úterý 8.00 - 11.30 12.30 - 14.00
  Středa 8.00 - 11.30 12.30 - 17.00
  Čtvrtek 8.00 - 11.30 12.30 - 14.00
  Pátek 8.00 - 11.30 12.30 - 14.00

Jaké doklady a informace musíte mít s sebou:

Žádost o vydání registrace k provozování autoškoly musí být doložena:

 • dokladem osvědčujícím právní vztah žadatele k autocvičišti nebo k cvičné ploše nebo k řidičskému trenažéru, k výukovým a učebním prostorám a k výcvikovým vozidlům,
 • platnými profesními osvědčeními osob, které budou provádět výuku a výcvik k získání řidičského oprávnění,
 • živnostenským listem nebo v případě, kdy žadatelem je organizační složka státu, zřizovací listinou.

Doklady předkládá žadatel v ověřených kopiích nebo originálech k nahlédnutí.


Formuláře:

 • Tiskopis formuláře žádosti není stanoven zákonem.

Správní a jiné poplatky:

Správní poplatek činí 2.000 Kč. Je nutné jej uhradit před vydáním rozhodnutí, a to v hotovosti nebo pomocí platebního terminálu.


Lhůty pro vyřízení:

Lhůta pro vyřízení je 30 dní, při zvlášť složitých případech 60 dní.


Jaké další činnosti jsou po vás jako žadateli požadovány:

Posudek o zdravotní způsobilosti držitele profesního osvědčení pro učitele řidičů pro výcvik v řízení motorových vozidel dle zvláštního právního předpisu (zákon č. 247/2000 Sb. a vyhláška Ministerstva zdravotnictví č. 277/2004 Sb.).

Podle kterého právního předpisu se postupuje:

 • zákon č. 247/2000 Sb., o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel a o změnách některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
 • vyhláška č. 167/2002 Sb., kterou se provádí zákon č. 247/2000 Sb.
 • vyhláška Ministerstva zdravotnictví č. 277/2004 Sb.

Datum poslední aktualizace: 27.11.2020