Poplatek z pobytu

Předmětem místního poplatku z pobytu je úplatný pobyt trvající nejvýše 60 po sobě jdoucích kalendářních dnů u jednotlivého poskytovatele pobytu. Předmětem poplatku není pobyt, při kterém je na základě zákona omezována osobní svoboda, a pobyt ve zdravotnickém zařízení poskytovatele lůžkové péče, pokud je tento pobyt hrazenou zdravotní službou.
Od poplatku je osvobozena osoba:
a) nevidomá, osoba, která je považována za závislou na pomoci jiné fyzické osoby podle zákona upravujícího sociální služby, osoba, která je držitelem průkazu ZTP/P, a její průvodce
b) mladší 18 let
c) hospitalizovaná na území obce v e zdravotnickém zařízení poskytovatele lůžkové péče s výjimkou osoby, které je poskytována lázeňská léčebně rehabilitační péče,
d) pečující o děti na zotavovací akci nebo jiné podobné akci pro děti podle zákona upravujícího ochranu veřejného zdraví konaných na území obce nebo
e) vykonávající na území obce sezónní práci pro právnickou nebo podnikající fyzickou osobu nebo
f) pobývající na území obce:
1. ve školském zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy anebo školském zařízení pro preventivně výchovnou péči anebo v zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc,
2. v zařízení poskytujícím ubytování podle zákona upravujícího sociální služby,
3. v zařízení sloužícím k pomoci lidem v ohrožení nebo nouzi provozovaném veřejně prospěšným poplatníkem daně z příjmů právnických osob, nebo
4. za účelem výkonu záchranných nebo likvidačních prací podle zákona o integrovaném záchranném systému.
Od poplatku je dále osvobozen příslušník bezpečnostního sboru, voják v činné službě, státní zaměstnanec nebo zaměstnanec České republiky pobývající na území obce v zařízení ve vlastnictví České republiky nebo této obce v souvislosti s plnění služebních nebo pracovních úkolů.
Sezónní prací podle písm. e) je práce, která je závislá na střídání ročních období a zpravidla se každým rokem opakuje.

Poskytování stipendií studentům vysokých škol v České republice z rozpočtu města Moravská Třebová

Zastupitelstvo města Moravská Třebová vyhlašuje poskytnutí stipendia vždy v jednom roce pro tři studenty vysokých škol v prezenční formě bakalářského nebo magisterského studia jakékoliv vysoké školy v České republice.

Veřejná sbírka

Veřejnou sbírkou je získávání a shromažďování dobrovolných peněžitých příspěvků od předem neurčeného okruhu přispěvatelů pro předem stanovený veřejně prospěšný účel, zejména humanitární nebo charitativní, rozvoj vzdělání, tělovýchovy nebo sportu, nebo ochrana kulturních památek, tradic nebo životního prostředí.
Sbírku lze konat na dobu určitou nebo na dobu neurčitou a je oprávněna ji konat pouze bezúhonná právnická osoba na základě osvědčení krajským úřadem.
Město Moravská Třebová veřejné sbírky jiných právnických osob neosvědčuje, plní zde roli stanovenou mu zákonem (zapečetění pokladniček atd.).

Žádost o poskytnutí dotace z rozpočtu města Moravská Třebová

Dotace jsou poskytovány v souladu s Programem pro poskytování dotací z rozpočtu města Moravská Třebová na základě podané žádosti. Dotace jsou určeny na podporu akcí a činností neziskových organizací, právnických a fyzických osob provozujících veřejně prospěšné aktivity a volnočasovou činnost působících na území města.