Zobrazení situace: základní rozšířené úplné

Žádost o poskytnutí dotace z rozpočtu města Moravská Třebová

Dotace jsou poskytovány v souladu s Programem pro poskytování dotací z rozpočtu města Moravská Třebová na základě podané žádosti. Dotace jsou určeny na podporu akcí a činností neziskových organizací, právnických a fyzických osob provozujících veřejně prospěšné aktivity a volnočasovou činnost působících na území města.

Kdo je oprávněn v této věci jednat:

Fyzická nebo právnická osoba (nezisková organizace)

Podmínky a postup řešení:

Žadatel dodá vyplněný formulář žádosti nejpozději poslední den uzávěrky příjmu žádostí v jednotlivých kolech. Termíny podání žádosti jsou od 1. 1. do 31. 1. v prvním kole, ve druhém kole od 1. 7. do 31. 7.

Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace:

Podáním žádosti.

Kde, s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit:

Jaké doklady a informace musíte mít s sebou:

Vyplněný formulář žádosti, čestné prohlášení.


Formuláře:

Správní a jiné poplatky:

Bez poplatku.

Další účastníci (dotčení) postupu:

  • Rada města Moravská Třebová
    Zastupitelstvo města Moravská Třebová

Jaké další činnosti jsou po vás jako žadateli požadovány:

V případě kladného vyřízení žádosti a uzavření veřejnoprávní smlouvy o dotaci má žadatel povinnost předložit vyúčtování dotace nejpozději do 31. prosince daného roku, ve kterém byla dotace poskytnuta.

Podle kterého právního předpisu se postupuje:

  • Program pro poskytování dotací z rozpočtu města Moravská Třebová.

Datum poslední aktualizace: 28.6.2022