Poskytování stipendií studentům vysokých škol v České republice z rozpočtu města Moravská Třebová

Zastupitelstvo města Moravská Třebová vyhlašuje poskytnutí stipendia vždy v jednom roce pro tři studenty vysokých škol v prezenční formě bakalářského nebo magisterského studia jakékoliv vysoké školy v České republice.

Veřejná sbírka

Veřejnou sbírkou je získávání a shromažďování dobrovolných peněžitých příspěvků od předem neurčeného okruhu přispěvatelů pro předem stanovený veřejně prospěšný účel, zejména humanitární nebo charitativní, rozvoj vzdělání, tělovýchovy nebo sportu, nebo ochrana kulturních památek, tradic nebo životního prostředí.
Sbírku lze konat na dobu určitou nebo na dobu neurčitou a je oprávněna ji konat pouze bezúhonná právnická osoba na základě osvědčení krajským úřadem.
Město Moravská Třebová veřejné sbírky jiných právnických osob neosvědčuje, plní zde roli stanovenou mu zákonem (zapečetění pokladniček atd.).

Žádost o poskytnutí dotace z rozpočtu města Moravská Třebová

Dotace jsou poskytovány v souladu s Programem pro poskytování dotací z rozpočtu města Moravská Třebová na základě podané žádosti. Dotace jsou určeny na podporu akcí a činností neziskových organizací, právnických a fyzických osob provozujících veřejně prospěšné aktivity a volnočasovou činnost působících na území města.