Zobrazení situace: základní rozšířené úplné

Obnova nemovitosti v městské památkové rezervaci nebo městské památkové zóně

stavba, změna stavby, terénní úpravy, umístění nebo odstranění zařízení, odstranění stavby, úprava dřevin, udržovací práce na nemovitosti v městské památkové rezervaci nebo městské památkové zóně (dále jen MPR nebo MPZ).

Kdo je oprávněn v této věci jednat:

vlastník, správce nebo uživatel nemovitosti

Podmínky a postup řešení:

Vlastník, správce nebo uživatel nemovitosti v MPR nebo MPZ je povinen si předem vyžádat závazné stanovisko obecního úřadu obce s rozšířenou působností.

Vlastník nemovitosti v MPR nebo MPZ uvede v žádosti o vydání závazného stanoviska k její obnově tyto údaje:

a) název a umístění nemovitosti,

b) předpokládaný rozsah obnovy – dokumentace obnovy v rozsahu podle vyhlášky o dokumentaci staveb č. 499/2006 Sb.,

Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace:

Dnem podání žádosti vlastníka, správce nebo uživatele nemovitosti v MPR nebo MPZ.

Kde, s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit:

 • Městský úřad Moravská Třebová, Olomoucká 2, odbor výstavby a územního plánování, pracovník odboru – Bc. Blanka Žouželková, tel. 461 353 020, email – bzouzelkova@mtrebova.cz, v úřední dny a hodiny.

Jaké doklady a informace musíte mít s sebou:

- doklad osvědčující vlastnické právo k nemovitosti (např. výpis z katastru nemovitostí)

- dokumentaci obnovy

- souhlas vlastníka, v případě, že žádost podává správce nebo uživatel

- v případě zastupování písemnou plnou moc


Formuláře:

Správní a jiné poplatky:

Nejsou

 

Lhůty pro vyřízení:

30 dní, ve složitých případech 60 dní


Další účastníci (dotčení) postupu:

 • spoluvlastníci nemovitosti

Jaké další činnosti jsou po vás jako žadateli požadovány:

žádné jiné než výše uvedené.

 

Můžete využít tuto elektronickou službu:

 • posta@mtrebova.cz

Podle kterého právního předpisu se postupuje:

 • Zákon č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, v platném znění
  Vyhláška č. 66/1988 Sb., kterou se provádí zákon České národní rady č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči v platném znění.
  Vyhláška KNV o prohlášení památkových zón ve vybraných městech a obcích Východočeského kraje (tato vyhláška nabyla účinnosti 1. listopadu 1990)
  Výnos ministerstva kultury ČSR č.j. 13 603/80-VI/1 ze dne 1.10.1980, kterým byla vyhlášena městská památková rezervace Moravská Třebová.

Opravné prostředky:

V případě vydání rozhodnutí:

Vlastník  nemovitosti (příp. další účastník řízení), má právo podat odvolání do 15 dnů ode dne jeho doručení, a to ke Krajskému úřadu Pardubického kraje, podáním učiněným u Městského úřadu Moravská Třebová, odboru výstavby a územního plánování.

V případě vydání závazného stanoviska:

Proti závaznému stanovisku není možné odvolání. Odvolání je možné až proti případnému rozhodnutí  příslušného stavebního úřadu (stavební rozhodnutí, rozhodnutí o umístění stavby apod.).

 

Sankce v případě nedodržení předepsaných povinností:

Podle ustanovení § 35 a § 39 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči v platném znění.

 

Další informace:

 • nejsou

Datum poslední aktualizace: 4.9.2020