Potřebuji vyřídit

Přijetí dřívějšího příjmení po rozvodu manželství

Manžel, který při uzavření manželství přijal příjmení druhého manžela, může do 6 měsíců po právní moci rozhodnutí o rozvodu oznámit matričnímu úřadu, že přijímá opět své dřívější příjmení.

Určení otcovství k nenarozenému dítěti souhlasným prohlášením rodičů

K nenarozenému dítěti lze za podmínek stanovených zákonem určit otcovství souhlasným prohlášením rodičů.

Uzavření manželství

Manželství vzniká svobodným a úplným souhlasným projevem vůle muže a ženy, kteří hodlají vstoupit do manželství, že spolu vstupují do manželství. Sňatečný obřad je veřejný a slavnostní; činí se v přítomnosti dvou svědků.

Vydání prvopisu matričního dokladu a jeho druhopisu v případě ztráty (rodného, oddacího, úmrtního listu)

Matriční doklady (rodné, oddací nebo úmrtní listy) vydává matriční úřad, do jehož správního obvodu spadá obec, ve které se fyzická osoba, o jejíž matriční doklad jde, narodila, uzavřela manželství nebo zemřela. Při ztrátě či odcizení lze na příslušném matričním úřadu požádat rovněž o druhopis matričního dokladu

Zápis o určení otcovství k dítěti souhlasným prohlášením rodičů

K narozenému i k nenarozenému dítěti je možné za určitých podmínek před kteroukoliv matrikou určit otcovství souhlasným prohlášením rodičů.

Změna jména a příjmení

Jméno, popřípadě jména, nebo příjmení lze změnit fyzické osobě pouze na základě její žádosti, popřípadě žádosti jejích zákonných zástupců.