Zobrazení situace: základní rozšířené úplné

Vydání prvopisu matričního dokladu a jeho druhopisu v případě ztráty (rodného, oddacího, úmrtního listu)

Matriční doklady (rodné, oddací nebo úmrtní listy) vydává matriční úřad, do jehož správního obvodu spadá obec, ve které se fyzická osoba, o jejíž matriční doklad jde, narodila, uzavřela manželství nebo zemřela. Při ztrátě či odcizení lze na příslušném matričním úřadu požádat rovněž o druhopis matričního dokladu

Kdo je oprávněn v této věci jednat:

O vydání matričního dokladu mohou požádat:

 • fyzické osoby, kterých se zápis týká, jejich manželé, rodiče, děti, prarodiče a vnuci, pravnuci, jejich sourozenci a zmocnění zástupci,
 • pro úřední potřebu státních orgánů nebo výkon přenesené působnosti orgánů územních samosprávných celků
 • statutární orgány církví nebo duchovní jimi zmocnění, jde-li o matriční knihy vedené těmito církvemi do 31. prosince 1949,
 • fyzické osoby, které prokáží, že je to nezbytné pro uplatnění jejich práv před orgány státu nebo před orgány územních samosprávných celků.

Matriční úřad vydá školským zařízením pro výkon ústavní výchovy nebo ochranné výchovy a pro preventivně výchovnou péči rodný list fyzické osoby umístěné v těchto zařízeních.

Matriční úřad vydá úmrtní list fyzické osobě, která na jeho vydání prokáže právní zájem nebo která žila se zemřelým v době jeho smrti ve společné domácnosti anebo je vypravitelem jeho pohřbu.

Podmínky a postup řešení:

Splnění všech požadovaných náležitostí.

Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace:

Podejte písemnou nebo ústní žádost o vydání matričního dokladu. 

Kde, s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit:

 • Městský úřad Moravská Třebová, ul. Olomoucká 2
  Oddělení správní - matriční úřad
  tel. 461 353 135

  pondělí a středa 8:00 - 11:30, 12:30 - 17:00 hodin

Jaké doklady a informace musíte mít s sebou:

 • doklad totožnosti,
 • veřejnou listinu (např. rodný list, rodný a křestní list, případně oddací list) nebo listinu, ze které bude zřejmé, že zápis narození, uzavření manželství nebo úmrtí se týká členů vaší rodiny nebo vašich sourozenců, nebo kterým prokážete, že je to nezbytné pro uplatnění vašich práv před orgány státu nebo před orgány územních samosprávných celků,
 • ověřenou plnou moc, vyřizuje-li žádost zmocněný zástupce


Formuláře:

 • Předepsané formuláře nejsou stanoveny.

Správní a jiné poplatky:

 Za vydání druhopisu rodného, oddacího nebo úmrtního listu se hradí správní poplatek 100 Kč v hotovosti.

Lhůty pro vyřízení:

Lhůta pro vyřízení je do 30 dnů. 


Další účastníci (dotčení) postupu:

 • Nejsou.

Jaké další činnosti jsou po vás jako žadateli požadovány:


Můžete využít tuto elektronickou službu:

 • NE.

Podle kterého právního předpisu se postupuje:

 • Zákon 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů v platném znění.
 • Vyhláška Ministerstva vnitra č. 207/2001 Sb., kterou se provádí zákon č. 301/2000 Sb., o matrikách, ve znění pozdějších předpisů.

Datum poslední aktualizace: 5.11.2020