Osvojení (adopce) a pěstounská péče

Jedná se o zprostředkování osvojení a pěstounské péče, vyhledání vhodných dětí a fyzických osob vhodných stát se osvojiteli nebo pěstouny.

Protiprávní jednání dětí do 18 -ti let, děti s poruchami chování

Řeší se problematika
- dětí ve věku do 15 let, které se dopustily činu jinak trestného
- děti umístěných v ústavní ochranné výchově
- mladistvých ve věku 15 - 18 let, kteří spáchali trestný čin nebo přestupek
- dětí a mladistvých s opakovanými poruchami chování

Úprava práv a povinností k nezletilému dítěti

Je poskytována poradenská pomoc rodičům a dětem v jejich obtížných rodinných, sociálních a osobních situacích. Je zajištěna pomoc dítěti, pokud se dítě ocitlo bez péče přiměřené jeho věku.Je zprostředkována pomoc odborných poradenských, zdravotnických a jiných pracovišť.

Výdej a výměna parkovacího průkazu označujícího vozidlo pro přepravující osobu těžce zdravotně postiženou

Parkovací průkaz O7 se vydává osobám, kteří jsou držiteli průkazu ZTP, ZTP/P, s výjimkou osob, kterým tyto výhody byly přiznány z důvodu úplné nebo praktické hluchoty.
Nový parkovací průkaz je platný v rámci celé Evropské unie.

Zvláštní příjemce dávky důchodového pojištění

Jedná se o situaci, kdy stávající příjemce dávky důchodového pojištění nemůže svoji dávku přebírat a účelně využívat, a to z důvodu jeho nepříznivého zdravotního stavu. Na základě této skutečnosti je ustanoven zvláštní příjemce dávky důchodového pojištění, který jej přebírá a hopodaří s ním ve prospěch stávajícího příjemce.
Žadatel může být ustanoven zvláštním příjemcem v případě, kdy by se výplatou dávky dosavadnímu příjemci zřejmě nedosáhlo účelu, kterému má dávka sloužit, nebo kdyby tím byly poškozovány zájmy osob, které je důchodce povinen vyživovat, anebo nemůže-li oprávněný, popřípadě jeho zákonný zástupce nebo opatrovník výplatu přijímat (ze zdravotních důvodů).