Zobrazení situace: základní rozšířené úplné

Ověřování podpisů a listin

Vidimace (ověření opisu nebo kopie s listinou) a legalizace (ověření pravosti podpisu na listině).

Kdo je oprávněn v této věci jednat:

Fyzická osoba, právnická osoba. 

Podmínky a postup řešení:

Nutná osobní návštěva úřadu. 

Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace:

Podat ústní žádost o vidimaci listiny nebo legalizaci podpisu. 

Kde, s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit:

Jaké doklady a informace musíte mít s sebou:

Vidimace: vidimací se ověřuje, že opis nebo kopie vidimované listiny se doslova shoduje s předloženou listinou. K vidimaci je třeba předložit listinu, která je prvopisem (originálem); již ověřenou vidimovanou listinu;  listinu která je výstupem z autorizované konverze dokumentů; opis nebo kopii pořízenou ze spisu; stejnopis písemného vyhotovení rozhodnutí anebo výroku rozhodnutí vydaného podle zvláštního právního předpisu.

Legalizace: legalizací se ověřuje, že žadatel listinu před ověřující osobou vlastnoručně podepsal nebo podpis na listině uznal za vlastní. K legalizaci je třeba předložit: 

 • listinu na níž se osoba vlastnoručně podepíše nebo podpis na listině uzná za vlastní.
 • občanský průkaz nebo cestovní doklad, jde-li o státního občana České republiky,
 • průkaz o povolení k pobytu nebo cestovní doklad anebo průkaz totožnosti občana členského státu Evropské unie, jde-li o cizince,
 • průkaz žadatele o udělení mezinárodní ochrany, jde-li o osobu, která podala žádost o udělení mezinárodní ochrany,
 • průkaz povolení k pobytu azylanta, jde-li o osobu, které byl udělen azyl, nebo průkaz oprávnění k pobytu osoby požívající doplňkové ochrany, jde-li o osobu požívající doplňkové ochrany,
 • průkaz žadatele o udělení dočasné ochrany, jde-li o osobu, která podala žádost o udělení dočasné ochrany, nebo
 • průkaz cizince požívajícího dočasné ochrany, jde-li o osobu, které byla udělena dočasná ochrana.
   

Správní a jiné poplatky:

 • Legalizace (ověření podpisu) - 30 Kč za každý podpis.
 • Vidimace (ověření stejnopisu, opisu, kopie nebo fotokopie) - 30 Kč za každou i započatou stránku.
 • Správní poplatky se hradí hotově nebo bezhotovostně platební kartou.

Lhůty pro vyřízení:

Ověřování podpisů a listin se provádí na počkání. 

Podle kterého právního předpisu se postupuje:

 • Zákon č. 21/2006 Sb., o ověřování shody opisů nebo kopie s listinou a o ověřování pravosti podpisu a změně některých zákonů.
 • Zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích.
 • Vyhláška č. 36/2006 Sb., o ověřování shody opisu nebo kopie s listinou a o ověřování pravosti podpisu.

Další informace:

 • Listiny, které nelze vidimovat:
  a) je-li předložená listina, z níž je vidimovaná listina pořízena, listinou, jejíž jedinečnost nelze vidimovanou listinou nahradit, zejména občanský průkaz, cestovní doklad, zbrojní průkaz, řidičský průkaz, vojenská knížka, služební průkaz, průkaz o povolení k pobytu cizince, rybářský lístek, lovecký lístek nebo jiný průkaz, vkladní knížka, šek, směnka nebo jiný cenný papír, los, sázenka, protest směnky, geometrický plán, rys nebo technická kresba,

  b) je-li předložená listina, z níž je vidimovaná listina pořízena, psána v jiném než českém nebo slovenském jazyce a neovládá-li ověřující osoba jazyk, v němž je listina psána a není-li současně předložena v úředně ověřeném překladu do jazyka českého6); to neplatí, byla-li kopie listiny pořízena ověřující osobou na kopírovacím zařízení, a to na náklady žadatele,

  c) je-li předložená listina, z níž je vidimovaná listina pořízena, opatřena viditelným zajišťovacím prvkem, jenž je součástí obsahu právního významu této listiny, například hologramem; to neplatí, je-li kopie listiny pořízena ověřující osobou na kopírovacím zařízení, a to na náklady žadatele,

  d) je-li předložená listina již ověřenou vidimovanou listinou, v jejíž ověřovací doložce je uveden údaj podle § 8 písm. f),

  e) je-li předložená listina, z níž je vidimovaná listina pořízena, opatřena plastickým textem nebo otiskem plastického razítka,

  f) jsou-li v předložené listině, z níž je vidimovaná listina pořízena, změny, doplňky, vsuvky nebo škrty, které by mohly zeslabit její věrohodnost,

  g) jestliže se vidimovaná listina doslovně neshoduje s předloženou listinou, z níž byla pořízena,

  h) není-li z předložené listiny, z níž je vidimovaná listina pořízena, patrné, zda se jedná o
  1. prvopis,
  2. již ověřenou vidimovanou listinu,
  3. listinu, která je výstupem z autorizované konverze dokumentů15),
  4. opis anebo kopii pořízenou ze spisu, nebo
  5. stejnopis písemného vyhotovení rozhodnutí anebo výroku rozhodnutí vydaného podle zvláštního právního předpisu5).
 • Pověřený pracovník neprovede legalizaci
  - jde-li o legalizaci podpisu ověřující osoby, která legalizaci provádí
  - je-li podpis vyhotoven jinými než písmeny latinské abecedy
  - jde-li o legalizaci podpisu na listině, která neobsahuje žádný text.

Datum poslední aktualizace: 5.11.2020