Zobrazení situace: základní rozšířené úplné

Stížnosti

Stížnost je písemné nebo ústní podání, jímž se fyzické a právnické osoby, nebo skupiny osob obracejí na orgány města ve věci ochrany svých zájmů, kterými upozorňují na nedostatky či závady, jejichž řešení náleží do působnosti orgánů města Moravská Třebová, nebo kterými poukazují na nevhodné chování úředních osob či nesprávný postup správního orgánu.

Kdo je oprávněn v této věci jednat:

Fyzická osoba, právnická osoba, nebo skupiny osob.

Podmínky a postup řešení:

Stížnosti lze podat písemně či ústně. nelze-li ústní stížnost vyřídit ihned, sepíše se záznam o podání ústní stížnosti.

Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace:

Podáním stížnosti

Kde, s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit:

  • Městský úřad Moravská Třebová, odbor kancelář starosty a tajemníka, nám. T. G. Masaryka 29/32, II. poschodí, kancelář č. 031

Jaké doklady a informace musíte mít s sebou:

Průkaz totožnosti

Správní a jiné poplatky:

Bez poplatku

Lhůty pro vyřízení:

Příslušné odbory jsou povinny věc prošetřit a do 60 dnů stěžovateli zaslat sdělení o vyřízení stížnosti.

Další účastníci (dotčení) postupu:

  • Další účastníci postupu nejsou stanoveni

Jaké další činnosti jsou po vás jako žadateli požadovány:

V případě podání stížnosti podané elektronickou poštou je vyžadován zaručený elektronický podpis.

Můžete využít tuto elektronickou službu:

  • Elektronická podatelna Městského úřadu Moravská Třebová či datová schránka města Moravská Třebová.

Podle kterého právního předpisu se postupuje:

  • Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád v platném znění

Datum poslední aktualizace: 5.11.2020