Zobrazení situace: základní rozšířené úplné

Petice

Každý má právo sám nebo společně s jinými obracet se na státní orgány se žádostmi, návrhy a stížnostmi ve věcech veřejného nebo jiného společenského zájmu, které patří do působnosti těchto orgánů ( dále jen "petice").

Kdo je oprávněn v této věci jednat:

Petici mohou podat občané ČR ( jednotlivec i skupina obyvatel).

K sestavení petice, opatření podpisů občanů pod ni, doručení petice státnímu orgánu a jednání s ním mohou občané vytvořit petiční výbor. Petiční výbor není právnickou osobou. Členové petičního výboru jsou povinni určit osobu starší 18 let, která je bude zastupovat ve styku se státními orgány.

Právnické osoby mohou toto právo vykonávat, je-li to v souladu s cíli jejich činností.

Podmínky a postup řešení:

Shromažďování podpisů pod petici:

Občan nebo petiční výbor může každým způsobem, který neodporuje zákonu, vyzývat občany, aby petici svým podpisem podpořili. K podpisu pod petici občan uvede své jméno, příjmení a bydliště. Musí být umožněno, aby se s obsahem petice před podpisem řádně seznámil. K podpisu nesmí být žádným způsobem nucen.

Pokud podpisové archy neobsahují text petice, musí být označeny tak, aby bylo zřejmé, jaká petice má být podpisy podpořena, dále na nich musí být uvedeno jméno, příjmení a bydliště toho, kdo petici sestavil, nebo jméno, příjmení a bydliště toho, kdo je oprávněn členy petičního výboru v této věci zastupovat.

K účelu  uvedenému v odstavci 1 mohou být petice a podpisové archy vystaveny též na místech přístupných veřejnosti. K tomu není třeba povolení státního orgánu, nesmí však dojít k omezování provozu motorových a jiných vozidel a k rušení veřejného pořádku.

Shromažďováním podpisů na místě přístupném veřejnosti může být pověřena osoba, která dosáhla věku 16 let.

Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace:

Petici podejte písemně.

Kde, s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit:

  • Městský úřad Moravská Třebová

Jaké doklady a informace musíte mít s sebou:

Petice musí být písemná a musí pod ní být uvedeno jméno, příjmení a bydliště toho, kdo ji podává. Podává-li petici petiční výbor, uvedou se jména, příjmení a bydliště všech členů výboru a jméno, příjmení a bydliště toho, kdo je oprávněn  členy výboru v této věci zastupovat.

Formuláře:

  • Předepsané formuláře nejsou stanoveny.

Správní a jiné poplatky:

Správní ani jiné poplatky nejsou stanoveny, podání petice není zpoplatněno.

Lhůty pro vyřízení:

Státní orgán, jemuž je petice adresována, je povinen ji přijmout. Nepatří-li věc do jeho působnosti, petici do 5 dnů postoupí příslušenému orgánu a uvědomí o tom toho, kdo petici podal. Státní orgán, který petici přijal, je povinen její obsah posoudit a do 30 dnů písemně odpovědět tomu, kdo ji podal nebo tomu, kdo zastupuje členy petičního výboru. V odpovědi uvede stanovisko k obsahu petice a způsob jejího vyřízení.  

Další účastníci (dotčení) postupu:

  • Další účastníci postupu nejsou stanoveni.

Jaké další činnosti jsou po vás jako žadateli požadovány:

Další činnosti nejsou stanoveny.

Můžete využít tuto elektronickou službu:

  • Tuto situaci není možné řešit zasláním žádosti elektronickou poštou.

Podle kterého právního předpisu se postupuje:

  • Zákon č. 85/1990 Sb., o právu petičním

Datum poslední aktualizace: 5.11.2020