Ověřování podpisů a listin

Vidimace (ověření opisu nebo kopie s listinou) a legalizace (ověření pravosti podpisu na listině).

Oznámení o konání shromáždění

Výkon shromažďovacího práva slouží občanům k využívání svobody projevu,
k výměně informací a názorů a k účasti na řešení veřejných a jiných společných záležitostí vyjádřením postojů a stanovisek.
Za shromáždění se považují například předvolební mítinky, manifestace, pouliční průvody, pietní akty…

Petice

Každý má právo sám nebo společně s jinými obracet se na státní orgány se žádostmi, návrhy a stížnostmi ve věcech veřejného nebo jiného společenského zájmu, které patří do působnosti těchto orgánů ( dále jen "petice").

Stížnosti

Stížnost je písemné nebo ústní podání, jímž se fyzické a právnické osoby, nebo skupiny osob obracejí na orgány města ve věci ochrany svých zájmů, kterými upozorňují na nedostatky či závady, jejichž řešení náleží do působnosti orgánů města Moravská Třebová, nebo kterými poukazují na nevhodné chování úředních osob či nesprávný postup správního orgánu.

Ztráty a nálezy

Jedná se o nález ztracené věci. Předání vlastníkovi, nebo na Městský úřad. Nalezená věc není opuštěná. Kdo věc najde, nesmí ji bez dalšího považovat za opuštěnou a přivlastnit si ji.

Žádost o informace dle zákona č. 106/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů

Žádost o informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím,
ve znění pozdějších předpisů.