Zobrazení situace: základní rozšířené úplné

Identifikační číslo návodu: 1163

Oznámení o konání shromáždění

Výkon shromažďovacího práva slouží občanům k využívání svobody projevu,
k výměně informací a názorů a k účasti na řešení veřejných a jiných společných záležitostí vyjádřením postojů a stanovisek.
Za shromáždění se považují například předvolební mítinky, manifestace, pouliční průvody, pietní akty…

Kdo je oprávněn v této věci jednat:

Shromáždění může svolat občan starší 18 let nebo právnická osoba se sídlem na území České republiky anebo skupina osob (dále jen svolavatel)
 

Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace:

Podáním vyplněného formuláře Oznámení o konání shromáždění na podatelně Městského úřadu Moravská Třebová nebo v Občanském informačním centru 

Kde, s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit:

  • Městský úřad Moravská Třebová, ul. Olomoucká 2
    Občanské informační centrum

    pondělí a středa 8:00 - 17:00 hodin
    úterý a čtvrtek 8:00 - 15:00 hodin
    pátek 8:00 - 14:00 hodin

Formuláře:

Správní a jiné poplatky:

Bez poplatku

Lhůty pro vyřízení:

Vyplněný tiskopis Oznámení o konání shromáždění je třeba podat u úřadu alespoň 5 dnů před konáním shromáždění. Úřad může v odůvodněných případech přijmout oznámení i v kratší lhůtě. K oznámení, které svolavatel podá dříve než 6 měsíců přede dnem konání shromáždění, se nepřihlíží. 

Podle kterého právního předpisu se postupuje:

  • Zákon 84/1990 Sb. o právu shromažďovacím

Za správnost návodu odpovídá - obecně:

Za správnost návodu odpovídá pan / paní: Šárka Pokorná

Návod je zpracován podle právního stavu ke dni: 5.11.2020

Datum poslední aktualizace: 5.11.2020