Zobrazení situace: základní rozšířené úplné

Zápis do evidence zemědělského podnikatele

Podnikání v zemědělství se řídí zákonem č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění pozdějších předpisů.

Zemědělskou výrobou včetně hospodaření na vodních plochách se rozumí:
- rostlinná výroba včetně chmelařství, ovocnářství, vinohradnictví a pěstování zeleniny, hub, okrasných rostlin, léčivých a aromatických rostlin s výjimkou pěstování konopí pro léčebné použití a vědecké účely, rostlin pro technické a energetické užití na pozemcích vlastních, pronajatých, nebo užívaných na základě jiného právního důvodu, popřípadě provozovaná bez pozemků,
- živočišná výroba zahrnující chov hospodářských a jiných zvířat či živočichů za účelem získávání, zpracování a výroby živočišných produktů, chov hospodářských zvířat k tahu a chov sportovních a dostihových koní,
- produkce chovných a plemenných zvířat, využití jejich genetického materiálu a získávání zárodečných produktů, pokud jde o zvířata uvedená v předchozí odrážce,
- výroba osiv a sadby, školkařských výpěstků a genetického materiálu rostlin,
- úprava, zpracování a prodej vlastní produkce zemědělské výroby, pokud je konečným produktem zemědělský produkt uvedený v Příloze I Smlouvy o fungování Evropské unie,
- chov ryb, vodních živočichů a pěstování rostlin ve vodním útvaru povrchových vod na pozemcích vlastních, pronajatých nebo užívaných na základě jiného právního důvodu,
- hospodaření v lese, na pozemcích vlastních, pronajatých nebo užívaných na základě jiného právního důvodu,
- hospodaření s vodou pro zemědělské a lesnické účely.

Dále se za zemědělskou výrobu považuje zemědělská činnost stanovená podle přímo použitelného předpisu Evropské unie upravujícího pravidla pro přímé platby zemědělcům v režimech podpory v rámci společné zemědělské politiky.

Zemědělský podnikatel je oprávněn rovněž poskytovat práce, výkony nebo služby, které souvisejí výhradně se zemědělskou výrobou a při kterých se využijí prostředky nebo zařízení sloužící zemědělskému podnikateli k zemědělské výrobě.

Evidenci zemědělského podnikatele nepodléhá provozování drobných pěstitelských a chovatelských činností, anebo prodej nezpracovaných rostlinných a živočišných výrobků.

Kdo je oprávněn v této věci jednat:

Zemědělský podnikatel je fyzická nebo právnická osoba, která hodlá provozovat zemědělskou výrobu jako soustavnou a samostatnou činnost vlastním jménem, na vlastní odpovědnost, za účelem dosažení zisku, za podmínek stanovených zákonem o zemědělství.

Podmínky a postup řešení:

1. Plná svéprávnost.

2. Trvalý pobyt na území České republiky, nejedná-li se o občana České republiky nebo o občana členského státu Evropské unie.

3. Prokázání základní znalosti českého jazyka, nejedná-li se o občana České republiky nebo o občana členského státu Evropské unie.

Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace:

Podání žádosti, oznámení změny.

Kde, s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit:

Jaké doklady a informace musíte mít s sebou:

1. Průkaz totožnosti.

2. Doklad o založení (existenci) právnické osoby - výpis z veřejného rejstříku.

3. Hotovost na úhradu správního poplatku - 1.000,- Kč.

Formuláře:

Správní a jiné poplatky:

Zápis do evidence zemědělského podnikatele: 1.000,- Kč

Změna zápisu zemědělského podnikatele v evidenci: 500,- Kč

Změna zápisu identifikačních údajů: 100,- Kč

Výpis z IS EZP: 15,- Kč za 1. stranu; 5,- Kč za každou další stranu

Lhůty pro vyřízení:

Splňuje-li žadatel všechny podmínky, obecní úřad obce s rozšířenou působností jej do 30 dnů ode dne podání žádosti zapíše do evidence zemědělského podnikatele a o zápisu mu vydá osvědčení.

Podle kterého právního předpisu se postupuje:

  • Zákon č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění pozdějších předpisů

Datum poslední aktualizace: 27.7.2020