Zobrazení situace: základní rozšířené úplné

n. Obnova VIN náhradní technologií

V případech poškození nebo nečitelnosti VIN (VEHICLE IDENTIFICATION NUMBER - "identifikační číslo vozidla") je nutné provedení náhradní ražby pro snadnou identifikaci vozidla. Jedná se i o změnu z důvodu přestavby vozidla.

Kdo je oprávněn v této věci jednat:

Provozovatel silničního vozidla, popřípadě provozovatel vozidla se souhlasem vlastníka vozidla.

Prokazuje-li se zmocnění k zastoupení při podání žádosti o obnovu VIN, musí být předložena písemná plná moc.


Podmínky a postup řešení:

Pokud se při přestavbě vozidla mění VIN, stanoví příslušný úřad, jakým způsobem se uvedené číslo vyznačí na nové nebo změněné konstrukční nebo podstatné části mechanismu vozidla. Týká se i případů, kdy původní VIN je znehodnoceno (není dostatečně identifikovatelné) vlivem okolních podmínek (např. koroze).

Pro vyloučení pochybností, zda vozidlo, u kterého je podána žádost o obnovu VIN, je skutečně daným vozidlem, je nutná bezpečná identifikace vozidla, tj. vyjádření akreditovaného zástupce, specializovaných firem (Cebia, Cardetect aj.), popřípadě Policií ČR.

K žádosti se přiloží:

 • osvědčení o registraci část II. ("velký technický průkaz") silničního vozidla
 • osvědčení o registraci část I. ("malý technický průkaz") silničního vozidla
 • případně vyjádření akreditovaného zástupce, specializovaných firem (Cebia, Cardetec aj.), Policie ČR

Dále je nutné přistavení vozidla, kdy pracovník odboru dopravy provede fotodokumentaci vozidla. Po vyhodnocení všech podkladů je vystaveno rozhodnutí o povolení obnovy VIN. Žadatel dle podmínek uvedených v rozhodnutí zajistí ražbu VIN náhradní technologií, a následně je proveden úřední záznam v osvědčení o registraci část I. a část II.


Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace:

Předložením písemné žádosti podanou osobně na odboru dopravy, Městského úřadu Moravská Třebová, přepážka technik registru vozidel.


Kde, s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit:

 • Pondělí 8.00 - 11.30 12.30 - 17.00
  Úterý - pouze po dohodě
  Středa 8.00 - 11.30 12.30 - 17.00
  Pátek 8.00 - 11.30 12.30 - 14.00

Jaké doklady a informace musíte mít s sebou:

 • osvědčení o registraci část II. ("velký technický průkaz") silničního vozidla
 • osvědčení o registraci část I. ("malý technický průkaz") silničního vozidla
 • vyjádření akreditovaného zástupce, specializovaných společností (Cebia, Cardect aj.), Policie ČR
 • doklad totožnosti nebo doklad o povolení pobytu, udělení azylu na území České Republiky nebo o přechodném pobytu v délce alespoň 6 měsíců v kalendářním roce, nemá-li provozovatel silničního vozidla trvalý pobyt na území České Republiky

Formuláře:

 • Formulář: "Žádost o zápis změn údajů v registru silničních vozidel"; lze získat na odboru dopravy, popřípadě lze vytisknout z přiloženého vzoru.
  ikona souboru (velikost: 646.12 KB, typ: .pdf)

Správní a jiné poplatky:

zápis změny do technického průkazu a do registru vozidel 50 Kč


Tento poplatek je vybírán v hotovosti nebo jej lze uhradit pomocí platebního terminálu.


Lhůty pro vyřízení:

V zákonné lhůtě 30 dní.


Podle kterého právního předpisu se postupuje:

 • zákon č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších změn a doplňků
 • zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších změn a doplňků
 • zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších změn a doplňků
 • vyhláška č. 341/2014 Sb., o schvalování technické způsobilosti a o technických podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích

Sankce v případě nedodržení předepsaných povinností:

Přestupek dle § 83 odstavec 1 písmena i) zákona č. 56/2001 Sb.:

 • fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že jako provozovatel silničního vozidla v rozporu s § 38 odstavec 1 písm. a) provozuje na pozemních komunikacích vozidlo, které je technicky nezpůsobilé k provozu. Za přestupek lze uložit pokutu do 50 000 Kč, v blokovém řízení do 5 000 Kč.

Přestupek dle § 83 odstavec 1 písmena l) zákona č. 56/2001 Sb.:

 • fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že jako provozovatel silničního vozidla v rozporu s § 38 odstavec 1 písmena f) provozuje na pozemních komunikacích vozidlo, které nemá identifikační údaje v souladu s údaji uvedenými v registru silničních vozidel, nebo v osvědčení o registraci silničního vozidla nebo technickém průkazu zvláštního vozidla. Za přestupek lze uložit pokutu do 5 000 000 Kč.

Správní delikt dle § 83a odstavec 1 písmena m) zákona č. 56/2001 Sb.:

 • právnická osoba nebo podnikající fyzická osoba se dopustí správního deliktu tím, že jako provozovatel silničního vozidla v rozporu s § 38 odstavec 1 písmena a) provozuje na pozemních komunikacích vozidlo, které je technicky nezpůsobilé k provozu. Za správní delikt lze uložit sankci do 50 000 Kč.

Správní delikt dle § 83a odstavec 1 písmena o) zákona č. 56/2001 Sb.:

 • právnická osoba nebo podnikající fyzická osoba se dopustí správního deliktu tím, že jako provozovatel silničního vozidla v rozporu s § 38 odstavec 1 písmna f) provozuje na pozemních komunikacích vozidlo, které nemá identifikační údaje v souladu s údaji uvedenými v registru silničních vozidel, nebo v osvědčení o registraci silničního vozidla nebo technickém průkazu zvláštního vozidla. Za správní delikt lze uložit sankci do 5 000 000 Kč.

Informace z jiných zdrojů:

 • Informace lze čerpat ze stránek Ministerstva dopravy České Republiky; sekce silniční doprava.
  www.mdcr.cz

Datum poslední aktualizace: 27.11.2020