Zobrazení situace: základní rozšířené úplné

Identifikační číslo návodu: 1067

b. Registrace nového silničního vozidla dosud neregistrovaného (při předložení COC listu)

Silniční motorové vozidlo a přípojné vozidlo provozované na pozemních komunikacích musí být zapsáno v registru silničních vozidel.

Kdo je oprávněn v této věci jednat:

Provozovatel silničního vozidla, popřípadě provozovatel vozidla se souhlasem vlastníka vozidla.

Prokazuje-li se zmocnění k zastoupení při zápisu silničního vozidla do registru vozidel, musí být předložena písemná plná moc podepsána úředně ověřeným podpisem nebo uznávaným elektronickým podpisem zmocnitele.


Podmínky a postup řešení:

 1. Provozovatel silničního vozidla, pokud má osoba na území České republiky trvalý pobyt, dlouhodobý pobyt nebo, jedná-li se o občana jiného členského státu, přechodný pobyt o délce alespoň 6 měsíců v kalendářním roce, nebo jí byl udělen azyl; nebo má sídlo, jedná-li se o právnickou osobu; nebo odštěpný závod, jedná-li se o zahraniční právnickou osobu.
 2. Musí být schválena technická způsobilost silničního vozidla k provozu na pozemních komunikacích.
 3. Je splněna povinnost pojištění odpovědnosti z provozu vozidla tohoto vozidla.
 4. Byla-li zaplacena daň z přidané hodnoty při pořízení silničního vozidla z jiného členského státu, stanoví-li tak zvláštní právní předpis.
 5. Silniční vozidlo není vedeno jako pohřešované nebo odcizené v Schengenském informačním systému nebo v informačním systému Policie České republiky.


Při splnění požadovaných podmínek žadatel o registraci vozidla obdrží:

 • osvědčení o registraci část I. ("malý technický průkaz")
 • osvědčení o registraci část II. ("velký technický průkaz")
 • tabulku s registrační značkou (počet dle druhu vozidla: osobní a nákladní automobily 2 tabulky; motocykly, přípojná vozidla, zvláštní vozidla 1 tabulka), s vylepenou známkou STK určující termín následující pravidelné technické prohlídky (termíny dle § 40 odstavec 1 až 3, § 79 odstavec 4 zákona č. 56/2001 Sb.)


Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace:

Předložením písemné žádosti podanou osobně na odboru dopravy, Městského úřadu Moravská Třebová, přepážka technik registru vozidel.

Na kterém úřadu můžete tuto situaci řešit:

K provedení úkonů je příslušný kterýkoliv obecní úřad obce s rozšířenou působností.


Olomoucká 2, Moravská Třebová

Odbor dopravy, technik registru vozidel

Umístění: zadní trakt, 1. podlaží, dveře č. 154, přepážka č. 1

Kde, s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit:

 • Pondělí 8.00 - 11.30 12.30 - 17.00
  Úterý - pouze po předchozí dohodě
  Středa 8.00 - 11.30 12.30 - 17.00
  Pátek 8.00 - 11.30 12.30 - 14.00

Jaké doklady a informace musíte mít s sebou:

 • prohlášení o shodě (tzv. certificat of conformity), nebo
 • osvědčení o jednotlivém schválení vozidla s platností ve všech členských státech (poznámka: členským státem se rozumí stát EU a dále Island, Norsko, Lichtejnštensko, Švýcarsko). V případě, že rozsah údajů potřebných pro vydání technického průkazu není obsažen ve výše uvedených dokladech, je žadatel povinen tyto údaje doložit.
 • zelená karta (originál) vydaná dle zákona o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla
 • doklad totožnosti nebo doklad o povolení pobytu, udělení azylu na území České republiky nebo o přechodném pobytu v délce alespoň 6 měsíců v kalendářním roce, nemá-li provozovatel silničního vozidla trvalý pobyt na území České republiky
 • potvrzení o zaplacení daně z přidané hodnoty v případě pořízení nového dopravního prostředku z jiného členského státu


Formuláře:

 • Formulář: "Žádost o zápis silničního vozidla do registru silničních vozidel", lze získat na odboru dopravy, popřípadě lze vytisknout z přiloženého vzoru.

  ikona souboru (velikost: 664.92 KB, typ: .pdf)

Správní a jiné poplatky:

motocykl do 50 cm3300 Kč 
motocykl nad 50 cm3, včetně motocyklu s přívěsným nebo postranním vozíkem 500 Kč
motorové vozidlo s nejméně čtyřmi koly800 Kč 
přípojné vozidlo do 750 kg hmotnosti500 Kč 
přípojné vozidlo nad 750 kg hmotnosti700 Kč

Od poplatku za registraci motorového vozidla s nejméně čtyřmi koly jsou osvobozeni občané se zvlášť těžkým zdravotním postižením, kteří jsou držitelé průkazu ZTP nebo ZTP/P.


Tyto poplatky jsou vybírány v hotovosti nebo lze jej uhradit pomocí platebního terminálu.

Lhůty pro vyřízení:

V zákonné lhůtě 30 dní.

Podle kterého právního předpisu se postupuje:

 • zákon č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších změn a doplňků
 • zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších změn a doplňků
 • zákon č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla, ve znění pozdějších změn a doplňků
 • zákon č. 253/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších změn a doplňků
 • zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších změn a doplňků
 • vyhláška č. 343/2014 Sb., o registraci vozidel

Sankce v případě nedodržení předepsaných povinností:

Přestupek dle § 83 odstavec 1 písmena a) zákona č. 56/2001 Sb.:

 • fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že provozuje na pozemních komunikacích silniční vozidlo, které v rozporu s § 6 odst. 1 není zapsáno v registru silničních vozidel. Za přestupek lze uložit pokutu do 50 000 Kč.

Správní delikt dle § 83a odstavec 1 písmena b) zákona č. 56/2001 Sb.:

 • právnická osoba nebo podnikající fyzická osoba se dopustí správního deliktu tím, že provozuje na pozemních komunikacích silniční vozidlo, které v rozporu s § 6 odst. 1 není zapsáno v registru silničních vozidel. Za správní delikt lze uložit sankci do 50 000 Kč.


Informace z jiných zdrojů:

 • Informace lze čerpat ze stránek Ministerstvo dopravy České Republiky; sekce silniční doprava.

  www.mdcr.cz

Za správnost návodu odpovídá - obecně:

Za správnost návodu odpovídá pan / paní: Martin Červinka, DiS.

Návod je zpracován podle právního stavu ke dni: 27.11.2020

Datum poslední aktualizace: 27.11.2020