Zobrazení situace: základní rozšířené úplné

o. Vydání zvláštní registrační značky pro manipulační provoz a jízdy z místa prodeje do místa registrace

Silniční vozidlo, jehož technická způsobilost byla schválena a které není zapsáno v registru silničních vozidel, lze provozovat na pozemních komunikacích pouze za účelem distribuce a prodeje, a to za podmínky vybavení zvláštní registrační značkou.

Kdo je oprávněn v této věci jednat:

Žadatel, který má ve správním obvodu sídlo nebo místo podnikání.

Podmínky a postup řešení:

Silniční vozidlo, jehož technická způsobilost byla schválena a které není zapsáno v registru silničních vozidel, lze na pozemních komunikacích provozovat pouze:


A) na základě povolení obecního úřadu obce s rozšířenou působností, v jehož správním obvodu má žadatel sídlo, za účelem distribuce a prodeje silničního vozidla ("manipulační provoz"), nebo


B) za účelem jízdy z místa prodeje do místa registrace silničního vozidla.


ad A) Manipulační provoz lze povolit na základě žádosti:

 • výrobce, pro jím vyráběná silniční vozidla,
 • dovozce, pro jím dovážená silniční vozidla,
 • prodejce, pro jím prodávaná silniční vozidla,
 • dopravce, pro jím přepravovaná silniční vozidla.

Obecní úřad obce přidělí žadateli zvláštní registrační značky a vydá tabulky s těmito značkami, doklad osvědčující přidělení zvláštní registrační značky a knihu jízd. Knihu jízd lze vydat opakovaně na žádost výrobce, dovozce nebo prodejce.

Výrobce, dovozce nebo prodejce, kterým byl povolen manipulační provoz, je povinnen:

 • užívat tabulky s přidělenými zvl. značkami pouze za účelem manipulačního provozu
 • vést záznam o každé provedené jízdě v knize jízd
 • používat při manipulačním provozu pouze silniční vozidlo, které opatřili tabulkou s přidělenou zvláštní registrační značkou
 • vybavit před zahájením jízdy silniční vozidlo dokladem osvědčujícím přidělení zvláštní registrační značky a knihou jízd se záznamem o prováděné jízdě
 • mít po celou dobu trvání manipulačního provozu sjednáno pojištění odpovědnosti za škody způsobené při tomto provozu

ad B) Jízda z místa prodeje do místa registrace

Silniční vozidlo provozováno v tomto režimu musí být opatřeno platnou tabulkou se zvláštní registrační značkou (pro jednorázové použití). Obecní úřad obce s rozšířenou působností přidělí prodejci na jeho žádost zvláštní registrační značky pro tento účel a vydá tabulky s těmito značkami a evidenční knihu. Evidenční knihu lze vydat opakovaně na žádost prodejce. Prodejce je oprávněn umístit tabulku se zvláštní registrační značkou pouze na silniční vozidlo, které prodal. Tato registrační značka je platná po dobu 10 dnů ode dne umístění. Prodejce vyznačí dobu její platnosti a umístění značky zaznamená v evidenční knize.


K žádosti se přiloží:

 • výpis z obchodního rejstříku; živnostenský list atd. 
 • jiný dokument, z kterého vyplývá, že žadatel se zabývá výrobou, dovozem nebo prodejem silničních vozidel

Při splnění požadovaných podmínek žadatel obdrží tabulku s registrační značkou (počet tabulek dle druhu vozidla), potvrzení pro zvláštní registrační značku, knihu jízd pro zvláštní registrační značku, a to v případě manipulačního provozu. V případě jízd z místa prodeje do místa registrace obdrží žadatel zvláštní registrační značku pro jednorázové použití a evidenční knihu zvláštní registrační značky.


Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace:

Předložením písemné žádosti podanou osobně na odboru dopravy, Městského úřadu Moravská Třebová, přepážka technik registru vozidel.


Kde, s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit:

 • Pondělí 8.00 - 11.30 12.30 - 17.00
  Úterý 8.00 - 11.30 12.30 - 14.00
  Středa 8.00 - 11.30 12.30 - 17.00
  Čtvrtek 8.00 - 11.30 12.30 - 14.00
  Pátek 8.00 - 11.30 12.30 - 14.00

Jaké doklady a informace musíte mít s sebou:

 • výpis z obchodního rejstříku; živnostenský list atd. 
 • jiný dokument, z kterého vyplývá, že žadatel se zabývá výrobou, dovozem nebo prodejem silničních vozidel
 • doklad totožnosti

Formuláře:

 • Forma žádosti není stanovena.

Správní a jiné poplatky:

vydání tabulky zvláštní registrační značky 500 Kč 

Od poplatku je osvobozeno vydání tabulky zvláštní registrační značky pro jednorázové použití.


Tento poplatek je vybírán v hotovosti nebo jej lze uhradit pomocí platebního terminálu.


Lhůty pro vyřízení:

V zákonné lhůtě 30 dnů.


Podle kterého právního předpisu se postupuje:

 • zákon č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších změn a doplňků
 • zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších změn a doplňků
 • zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších změn a doplňků
 • vyhláška č. 343/2014 Sb., o registraci vozidel

Datum poslední aktualizace: 27.11.2020