Zobrazení situace: základní rozšířené úplné

l. Výměna osvědčení o registraci

Výměna osvědčení o registraci (část I. nebo část II.) z důvodu ztráty, zničení, odcizení nebo poškození.

Kdo je oprávněn v této věci jednat:

Provozovatel silničního vozidla, popřípadě provozovatel vozidla se souhlasem vlastníka vozidla.

Prokazuje-li se zmocnění k zastoupení při podání žádosti o výměnu osvědčení o registraci, musí být předložena písemná plná moc.


Podmínky a postup řešení:

Ztrátu, zničení, odcizení nebo poškození osvědčení o registraci část II. ("velký technický průkaz") silničního vozidla nebo osvědčení o registraci část I. ("malý technický průkaz") je vlastník nebo provozovatel silničního vozidla povinen neprodleně oznámit obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností a požádat o vydání nového technického průkazu nebo osvědčení o registraci silničního vozidla. Poškozený technický průkaz silničního vozidla nebo osvědčení o registraci silničního vozidla odevzdá vlastník nebo provozovatel silničního vozidla spolu s žádostí.


K žádosti se přiloží:

 • osvědčení o registraci část II. ("velký technický průkaz") silničního vozidla - je-li k dispozici
 • osvědčení o registraci část I. ("malý technický průkaz") silničního vozidla - je-li k dispozici

Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace:

Předložením písemné žádosti podanou osobně na odboru dopravy, Městského úřadu Moravská Třebová, přepážka registr vozidel.


Kde, s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit:

 • Pondělí 8.00 - 11.30 12.30 - 17.00
  Úterý - pouze po dohodě
  Středa 8.00 - 11.30 12.30 - 17.00
  Pátek 8.00 - 11.30 12.30 - 14.00

Jaké doklady a informace musíte mít s sebou:

 • osvědčení o registraci část II. ("velký technický průkaz") silničního vozidla - je-li k dispozici
 • osvědčení o registraci část I. ("malý technický průkaz") silničního vozidla - je-li k dispozici
 • doklad totožnosti nebo doklad o povolení pobytu, udělení azylu na území České Republiky nebo o přechodném pobytu v délce alespoň 6 měsíců v kalendářním roce, nemá-li provozovatel silničního vozidla trvalý pobyt na území České Republiky


Formuláře:

 • Formulář: "Žádost o vydání nového dokladu k vozidlu"; lze získat na odboru dopravy, popřípadě lze vytisknout z přiloženého vzoru.
  ikona souboru (velikost: 634.44 KB, typ: .pdf)

Správní a jiné poplatky:

Vydání dokladu, průkazu, osvědčení nebo obdobné listiny náhradou za doklad, průkaz, osvědčení nebo obdobnou listinu, jsou-li poškozené, zničené, ztracené, odcizené, neupotřebitelné nebo za doklad, průkaz, osvědčení nebo obdobnou listinu obsahující neoprávněně provedené zápisy (vydání duplikátu)  100Kč 


Tento poplatek je vybírán v hotovosti nebo jej lze uhradit pomocí platebního terminálu.


Lhůty pro vyřízení:

Zpravidla bezodkladně, ale v zákonné lhůtě 30 dní.


Podle kterého právního předpisu se postupuje:

 • zákon č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších změn a doplňků
 • zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších změn a doplňků
 • zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších změn a doplňků
 • vyhláška č. 343/2014 Sb., o registraci vozidel

Datum poslední aktualizace: 27.11.2020