Zobrazení situace: základní rozšířené úplné

q. Přestavba vozidla

Přestavbou silničního vozidla je změna nebo úprava podstatných částí mechanismu nebo konstrukce silničního vozidla. Jednotlivé případy je nutné řešit individuálně, po konzultaci s technikem registru vozidel.

Kdo je oprávněn v této věci jednat:

Provozovatel silničního vozidla, popřípadě provozovatel vozidla se souhlasem vlastníka vozidla.

Prokazuje-li se zmocnění k zastoupení při podání žádosti o přestavbu vozidla, musí být předložena písemná plná moc.


Podmínky a postup řešení:

Přestavbou silničního vozidla je změna nebo úprava podstatných částí mechanismu nebo konstrukce provozovaného silničního vozidla.

Za změnu podstatných částí mechanismu nebo konstrukce se považují:

 • změna druhu pohonu, vestavění jiného typu motoru
 • změna karoserie, pérování vozidla a kol způsobující změnu povoleného zatížení
 • změna druhu karoserie nebo nástavby, pro které se mění účel a způsob použití silničního vozidla
 • změna kategorie vozidla

Přestavbou vozidla nesmí být změněna kategorie vozidla, jestliže se na nově vzniklou kategorii vztahují přísnější technické požadavky stanovené prováděcím právním předpisem pro brzdy vozidla, vnější hluk, emise škodlivin ve výfukových plynech vozidla nebo prvky aktivní a pasivní bezpečnosti.

Nahrazuje-li se nebo doplňují-li se vozidla novou nebo jinou součástí nebo výbavou, musí tato součást nebo výbava splňovat podmínky stanovené tímto zákonem.

O přestavbu se nejedná, jestliže výrobce vozidla prohlásí podstatnou část mechanismu nebo konstrukce silničního vozidla za náhradní díl k tomuto vozidlu.

Přestavbu vozidla, které je registrováno, povoluje příslušný úřad obce s rozšířenou působností na základě písemné žádosti, pokud jsou splněny podmínky pro přestavbu stanovené prováděcím právním předpisem.

Hromadnou přestavbu typu silničního vozidla povoluje ministerstvo na základě písemné žádosti, pokud jsou splněny podmínky pro hromadnou přestavbu stanovené prováděcím právním předpisem.


Žádost o povolení přestavby musí obsahovat:

 • obchodní jméno, sídlo a právní formu právnické osoby a její identifikační číslo, pokud bylo přiděleno, je-li žadatelem právnická osoba, nebo jméno a příjmení, pobyt, obchodní jméno, rodné číslo a identifikační číslo fyzické osoby, pokud bylo přiděleno, je-li žadatelem fyzická osoba
 • druh a kategorii silničního vozidla
 • účel, pro který má být silniční vozidlo používáno

Žádost musí být doložena těmito doklady:

 • podrobným popisem přestavby silničního vozidla
 • návrhem na změnu údajů zapisovaných v technickém průkazu silničního vozidla
 • technickým popisem a výkresovou dokumentací systému vozidla, konstrukční části vozidla nebo samostatného technického celku vozidla, pokud nebyla schválena jejich technická způsobilost typu
 • technickým protokolem vydaným zkušební stanicí a u hromadné přestavby vozidla pověřenou zkušebnou


Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace:

Předložením písemné žádosti o povolení přestavby osobně na odboru dopravy, Městského úřadu Moravská Třebová, přepážka technik registru vozidel.


Kde, s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit:

 • Pondělí 8.00 - 11.30 12.30 - 17.00
  Úterý - pouze po dohodě
  Středa 8.00 - 11.30 12.30 - 17.00
  Pátek 8.00 - 11.30 12.30 - 14.00

Jaké doklady a informace musíte mít s sebou:

 • osvědčení o registraci část II. ("velký technický průkaz") silničního vozidla
 • osvědčení o registraci část I. ("malý technický průkaz") silničního vozidla
 • podrobný popis přestavby silničního vozidla s návrhem na změnu údajů, technický popis a výkresová dokumentace
 • technický protokol vydaný zkušební stanicí nebo pověřenou zkušebnou
 • vyjádření výrobce vozidla k dané přestavbě aj.
 • doklad totožnosti

Formuláře:

Správní a jiné poplatky:

schválení technické způsobilosti vozidla po přestavbě 1 000 Kč 

Od poplatku jsou osvobozeni občané se zvlášť těžkým zdravotním postižením, kteří jsou držiteli průkazu ZTP nebo ZTP/P. Tento zpoplatněný úkon zahrnuje i zápis do registru vozidel, vydání osvědčení o registraci vozidla a vydání výpisu technického osvědčení vozidla, jakož i zápis změny v dokladech k vozidlu.Tento poplatek je vybírán v hotovosti nebo jej lze uhradit pomocí platebního terminálu.
Lhůty pro vyřízení:

V zákonné lhůtě do 30 dní.


Podle kterého právního předpisu se postupuje:

 • zákon č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších změn a doplňků
 • zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších změn a doplňků
 • zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších změn a doplňků
 • vyhláška č. 343/2014 Sb., o registraci vozidel
 • vyhláška č. 341/2014 Sb., o schvalování technické způsobilosti a o technických podmínkách provozu na pozemních komunikacích

Datum poslední aktualizace: 27.11.2020