Zobrazení situace: základní rozšířené úplné

c. Registrace silničního vozidla ze zahraničí (z členských zemí EU, zemí EHP a Švýcarska)

Silniční motorové vozidlo a přípojné vozidlo provozované na pozemních komunikacích musí být zapsáno v registru silničních vozidel. Týká se i vozidel původem z jiné země. Tato životní situace se zabývá registrací vozidel z členských zemí Evropské unie, jiných smluvních států Dohody o Evropském hospodářském prostoru (Island, Norsko, Lichtenštejnsko) a Švýcarské konfederace. Jedná se o přeregistraci vozidla; technická způsobilost dovezeného vozidla z výše uvedených zemí se neschvaluje.

Pro bližší informace ke konkrétnímu případu registrace ze zahraničí doporučujeme konzultaci s pracovníkem odboru dopravy - technik registru vozidel.

Kdo je oprávněn v této věci jednat:

Provozovatel silničního vozidla, popřípadě provozovatel vozidla se souhlasem vlastníka vozidla.

Prokazuje-li se zmocnění k zastoupení při zápisu silničního vozidla do registru vozidel, musí být předložena písemná plná moc podepsána úředně ověřeným podpisem nebo uznávaným elektronickým podpisem zmocnitele. 

Podmínky a postup řešení:

 1. Provozovatel silničního vozidla, pokud má osoba na území České republiky trvalý pobyt, dlouhodobý pobyt nebo, jedná-li se o občana jiného členského státu, přechodný pobyt o délce alespoň 6 měsíců v kalendářním roce, nebo jí byl udělen azyl; nebo má sídlo, jedná-li se o právnickou osobu; nebo odštěpný závod, jedná-li se o zahraniční právnickou osobu.
 2. Musí být schválena technická způsobilost silničního vozidla k provozu na pozemních komunikacích (je schválena příslušným orgánem jiného členského státu, je-li schválení platné ve všech členských státech).
 3. Státem poslední registrace vozidla je jiný členský stát.
 4. Je splněna povinnost pojištění odpovědnosti z provozu vozidla tohoto vozidla.
 5. Silniční vozidlo není vedeno jako pohřešované nebo odcizené v Schengenském informačním systému nebo v informačním systému Policie České republiky.

Při splnění požadovaných podmínek žadatel o registraci vozidla obdrží:

 • osvědčení o registraci část I. ("malý technický průkaz")
 • osvědčení o registraci část II.  ("velký technický průkaz")
 • tabulku s registrační značkou  (počet dle druhu vozidla: osobní a nákladní automobily 2 tabulky; motocykly, přípojná vozidla, zvláštní vozidla 1 tabulka), s vylepenou známkou STK určující termín následující pravidelné technické prohlídky (termíny dle § 40 odstavec 1 až 3 zákona č. 56/2001 Sb.)


Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace:

Předložením písemné žádosti podané osobně na odboru dopravy, Městského úřadu Moravská Třebová, přepážka technik registru vozidel.


Kde, s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit:

 • Pondělí 8.00 - 11.30 12.30 - 17.00
  Úterý - pouze po předchozí dohodě
  Středa 8.00 - 11.30 12.30 - 17.00
  Pátek 8.00 - 11.30 12.30 - 14.00

Jaké doklady a informace musíte mít s sebou:

 • osvědčení o registraci část II. ("velký technický průkaz") silničního vozidla ze země původu
  • doložen musí být vždy originál dokladu
 • osvědčení o registraci část I. ("malý technický průkaz") vozidla ze země původu
  • doložen musí být vždy originál dokladu; byl-li tento doklad vydán
 • prohlášení o shodě (tzv. certificat of conformity) - je-li k dispozici
 • protokol o evidenční kontrole silničního vozidla
  • protokol ze stanice STK; platnost 30 kalendářních dní
 • protokol před registrací vozidla
  • protokol ze stanice STK; může být doplněn technickým technickým protokolem o kontrole
 • osvědčení o jednotlivém schválení vozidla - je-li k dispozici
  • v případě platnosti ve všech členských státech
 • ostatní dokumenty
  • v případě, že rozsah údajů potřebných pro vydání technického průkazu není obsažen ve výše uvedených dokladech, je žadatel povinnen je doložit jiným způsobem, např. výpis DEKRA, výpis od akreditovaného zástupce výrobce atd.
 • zelená karta (originál) vydaná dle zákona o pojištění odpovědnosti z provozu vozidel
 • doklad totožnosti nebo doklad o povolení pobytu, udělení azylu na území České republiky nebo o přechodném pobytu v délce alespoň 6 měsíců v kalendářním roce, nemá-li provozovatel silničního vozidla trvalý pobyt na území České republiky

Formuláře:

 • Formulář: "Žádost o zápis silničního vozidla do registru silničních vozidel", lze získat na odboru dopravy, popřípadě lze vytisknout z přiloženého vzoru.

  ikona souboru (velikost: 664.92 KB, typ: .pdf)

Správní a jiné poplatky:

motocykl do 50 cm3

300 Kč

motocykl nad 50 cm3, včetně motocyklu s přívěs. nebo postran. vozíkem   

500 Kč

motorové vozidlo s nejméně čtyřmi koly  

800 Kč

přípojné vozidlo do 750 kg hmotnosti včetně

500 Kč

přípojné vozidlo nad 750 kg hmotnosti

700 Kč

Od poplatku za registraci motorového vozidla s nejméně čtyřmi koly jsou osvobozeni občané se zvlášť těžkým zdravotním postižením, kteří jsou držitelé průkazu ZTP nebo ZTP/P.


U vozidel kategorie M1 (osobní automobily s nejvýše osmi místy k sezení kromě řidiče) a N1 (nákladní automobily s maximální hmotností do 3 500 kg) poplatek na podporu sběru, zpracování, využití a odstranění vybraných autovraků je vybírán dle § 37e  odstavec 3 zákona č. 185/2001 Sb., následovně:

 • stupeň plnění emisní úrovně EURO 3 a výše: bez poplatku 
 • stupeň plnění emisní úrovně EURO 2: 3 000 Kč
 • stupeň plnění emisní úrovně EURO 1: 5 000 Kč
 • bez plnění žádné emisní úrovně: 10 000 Kč

Problematika určení stupně plnění emisní normy je dána směrnicemi EHS/ES a tato oblast je velice široká. Pro konkrétní stanovení plnění normy doporučujeme individuální dotaz u pracovníka odboru dopravy.

Od tohoto poplatku jsou osvobozeni občané se zvlášť těžkým zdravotním postižením, kteří jsou držitelé průkazu ZTP nebo ZTP/P.


Tyto poplatky jsou vybírány v hotovosti nebo lze jej uhradit pomocí platebního terminálu. 

Lhůty pro vyřízení:

V zákonné lhůtě do 30 dní.

Podle kterého právního předpisu se postupuje:

 • zákon č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších změn a doplňků
 • zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších změn a doplňků
 • zákon č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla, ve znění pozdějších změn a doplňků
 • zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších změn a doplňků
 • zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších změn a doplňků
 • vyhláška č. 343/2014 Sb., o registraci vozidel
 • vyhláška č. 341/2014 Sb., o schvalování technické způsobilosti a o technických podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích
 • vyhláška č. 302/2001 Sb., o technických prohlídkách a měření emisí vozidel

Opravné prostředky:


Sankce v případě nedodržení předepsaných povinností:

Přestupek dle § 83 odstavec 1 písmena a) zákona č. 56/2001 Sb.:

 • fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že provozuje na pozemních komunikacích silniční vozidlo, které v rozporu s § 6 odst. 1 není zapsáno v registru silničních vozidel. Za přestupek lze uložit pokutu do 50 000 Kč.

Správní delikt dle § 83 odstavec 1 písmena b) zákona č. 56/2001 Sb.:

 • právnická osoba nebo podnikající fyzická osoba se dopustí správního deliktu tím, že provozuje na pozemních komunikacích silniční vozidlo, které v rozporu s § 6 odst. 1 není zapsáno v registru silničních vozidel. Za správní delikt lze uložit sankci do 50 000 Kč. 

Informace z jiných zdrojů:

 • Informace lze čerpat se stránek Ministerstva dopravy České Republiky; sekce silniční doprava - dovoz, registrace a schvalování - dovoz vozidel.

Datum poslední aktualizace: 27.11.2020