Zobrazení situace: základní rozšířené úplné

Vrácení řidičského oprávnění (pro ztrátu zdravotní způsobilosti)

Vrácení řidičského oprávnění pokud pominuly důvody pro odnětí řidičského oprávnění pro ztrátu zdravotní způsobilosti (ustanovení § 100 zákona o provozu na pozemních komunikacích).

Kdo je oprávněn v této věci jednat:

Dotčená osoba, které bylo řidičské oprávnění odňato pro ztrátu zdravotní způsobilosti dle ustanovení § 94 odst. 1 písm. a) zákona o provozu na pozemních komunikacích.


Podmínky a postup řešení:

Žádost o vrácení řidičského oprávnění může oprávněná osoba podat v případě, že zcela nebo zčásti pominuly důvody pro odnětí řidičského oprávnění pro ztrátu zdravotní způsobilosti.

Žádost musí mít písemnou formu a musí být v ní uvedeno:

 1. jméno a příjmení žadatele,
 2. adresa obvyklého bydliště žadatele na území České republiky nebo místo studia,
 3. datum a místo narození a rodné číslo žadatele, pokud mu bylo přiděleno,
 4. datum nabytí právní moci rozhodnutí o odnětí řidičského oprávnění pro ztrátu zdravotní způsobilosti,
 5. skupina vozidel, pro kterou se žádá o vrácení řidičského oprávnění.


Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace:

Můžete se osobně dostavit s průkazem totožnosti a posudkem o zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel na Odbor dopravy Městského úřadu v Moravské Třebové, kde žádost osobně vyplníte a podáte.


Kde, s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit:

 • Pondělí 8.00 - 11.30 12.30 - 17.00
  Úterý 8.00 - 11.30 12.30 - 14.00
  Středa 8.00 - 11.30 12.30 - 17.00
  Čtvrtek 8.00 - 11.30 12.30 - 14.00
  Pátek 8.00 - 11.30 12.30 - 14.00

Jaké doklady a informace musíte mít s sebou:

K žádosti musí být přiložen:

 • platný doklad totožnosti žadatele
 • posudek o zdravotní způsobilosti vydaný posuzujícím lékařem, který nesmí být ke dni podání žádosti starší  než 30 dní

Posuzujícím lékařem se pro účely tohoto zákona rozumí:

a) lékař se způsobilostí v oboru všeobecné praktické lékařství nebo v oboru praktický lékař pro děti a dorost registrujícího poskytovatele ambulantní zdravotní péče (dále jen "registrující poskytovatel")

b) lékař poskytovatele pracovnělékařských služeb

c) lékař uvedený v písmenu a) kteréhokoliv poskytovatele této ambulantní zdravotní péče, jde-li o posuzovanou osobu, která nemá registrujícího poskytovatele nebo poskytovatele pracovnělékařských služeb

Pokud od právní moci rozhodnutí o odnětí řidičského oprávnění pro ztrátu zdravotní způsobilosti uplynuly více než tři roky, musí žadatel prokázat odbornou způsobilost. V tomto případě k žádosti přikládá doklad o odborné způsobilosti žadatele, který nesmí být ke dni podání žádosti starší než 30 dní.

Po podání žádosti příslušný úřad obce s rozšířenou působností bezodkladně ověří dle dokladu totožnosti údaje, které jsou v něm uvedeny, a doklad totožnosti vrátí žadateli.


Formuláře:

 • Formulář žádosti o vrácení řidičského oprávnění lze získat na Odboru dopravy Městského úřadu Moravská Třebová, registr řidičů.
  ikona souboru (velikost: 27 KB, typ: .doc)

Správní a jiné poplatky:

Správní poplatek není vybírán.


Lhůty pro vyřízení:

Dle lhůt podle zákona č. 500/2004Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů. Lhůta k vyřízení je 30 dnů, ve zvlášť složitých případech 60 dnů. V těchto lhůtách bude žadateli vystaveno rozhodnutí o vrácení řidičského oprávnění, které bude zasláno poštou, případně je možné dohodnout osobní převzetí.


Podle kterého právního předpisu se postupuje:

 • Ustanovení § 100 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Datum poslední aktualizace: 27.11.2020