Podání žádosti o vydání paměťové karty řidiče v systému Digitální tachograf a její převzetí

Záznamové zařízení systému Digitální tachograf (dále jen DT) umístěné ve vozidlech je určeno k záznamu doby řízení, bezpečnostních přestávek a dob odpočinku řidičů a provozního režimu nákladních vozidel a jízdních souprav nad 3,5 t a autobusů pro přepravu více než 9 osob. Záznamové zařízení systému DT je elektronické zařízení umístěné v kabině vozidla, k němuž mají přístup pověřené osoby vybavené pro jeho ovládání paměťovými kartami.
Řidič používá zařízení DT k záznamu parametrů svého pracovního výkonu a povinného odpočinku a aktivuje příslušné funkce záznamového zařízení pomocí paměťové karty řidiče.

Udělení řidičského oprávnění a vydání prvního řidičského průkazu

Řidičské oprávnění může být uděleno pouze osobě, která získala odbornou způsobilost k řízení motorových vozidel podle zvláštního právního předpisu.

Vrácení řidičského oprávnění (pro ztrátu zdravotní způsobilosti)

Vrácení řidičského oprávnění pokud pominuly důvody pro odnětí řidičského oprávnění pro ztrátu zdravotní způsobilosti (ustanovení § 100 zákona o provozu na pozemních komunikacích).

Vrácení řidičského oprávnění po uplynutí nebo upuštění zákazu řízení motorových vozidel

Vrácení řidičského oprávnění, dle ustanovení § 102 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, a o změnách některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů).
O vrácení řidičského oprávnění rozhodne příslušný obecní úřad obce s rozšířenou působností na základě žádosti osoby, která pozbyla řidičské oprávnění:
- po výkonu trestu nebo sankce zákazu činnosti spočívající v zákazu řízení motorových vozidel nebo po upuštění nebo podmíněném upuštění od výkonu zbytku trestu nebo sankce zákazu činnosti spočívající v zákazu řízení motorových vozidel podle zvláštních právních předpisů
- po výkonu trestu nebo po uplynutí zkušební doby podmíněného upuštění od potrestání s dohledem, v jehož rámci bylo uloženo přiměřené omezení spočívající ve zdržení se řízení motorových vozidel
- nebo po rozhodnutí o upuštění od tohoto přiměřeného omezení, nebo po rozhodnutí o osvědčení nebo neosvědčení ve zkušební době podmíněného odložení návrhu na potrestání nebo podmíněného zastavení trestního stíhání, nebo poté, kdy se má za to, že v této době došlo k osvědčení

Vydání výpisu z evidenční karty řidiče

Výdej dat z registru řidičů je příslušný jakýkoliv obecní úřad obce s rozšířenou působností oprávněn poskytnout fyzickým osobám, pokud jde o údaje o nich vedené.

Vydání výpisu z registru řidičů o záznamech bodového hodnocení

K výdeji dat z registru řidičů je příslušný jakýkoliv obecní úřad obce s rozšířenou působností, úřad je oprávněn je poskytnout fyzickým osobám, pokud jde o údaje o nich vedené.