Zobrazení situace: základní rozšířené úplné

Prodej, směna a dar nemovitostí

Jedná se o agendu týkající se dispozic s nemovitostmi ve vlastnictví města Moravská Třebová.

Kdo je oprávněn v této věci jednat:

Fyzická nebo právnická osoba.

Podmínky a postup řešení:

Podání písemné žádosti se specifikací požadavku žadatele na podatelnu Městského úřadu Moravská Třebová nebo přímo na Odboru investic a správy majetku.

Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace:

Žádost adresovaná Odboru investic a správy majetku je zaevidována ve spisové službě a po zajištění potřebných podkladů předložena k projednání v orgánech města Moravská Třebová ( tj. porada vedení, rada města a zastupitelstvo města), žadatel je o závěrech informován.

Kde, s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit:

 • pondělí, středa 8:00 - 11:30, 12:30 - 17:00
  úterý, čtvrtek, pátek 8:00 - 11:00, 12:00 - 14:00
 • pondělí, středa 8:00 - 11:30, 12:30 - 17:00
  úterý, čtvrtek, pátek 8:00 - 11:00, 12:00 - 14:00

Jaké doklady a informace musíte mít s sebou:

Vyplněnou žádost s přiloženou situační mapou se zákresem požadované nemovitosti.

Formuláře:

 • Tiskopis formuláře žádosti lze získat na odboru investic a správy majetku nebo na internetové adrese www.mtrebova.cz, stránky Odboru investic a správy majetku
  ikona souboru (velikost: 67.87 KB, typ: .docx)

Správní a jiné poplatky:

Zpracování žádosti je bezplatné. Pokud je zpracováván geometrický plán a znalecký posudek, hradí náklady žadatel. Dále žadatel hradí správní poplatek spojený s podáním návrhu vkladu do katastru nemovitostí.

Lhůty pro vyřízení:

V závislosti na jednání rady města a zastupitelstva města cca 3 - 6 měsíců.

Další účastníci (dotčení) postupu:

 • Další odbory Městského úřadu Moravská Třebová ( odbor životního prostředí, odbor dopravy, stavební odbor), Technické služby Moravská Třebová s.r.o., správci inženýrských sítí, popř. jiné další subjekty

Jaké další činnosti jsou po vás jako žadateli požadovány:

V případě potřeby doložení dalších dokladů bude žadatel vyzván.

Můžete využít tuto elektronickou službu:

 • email: jfabianova@mtrebova.cz
  datová schránka: fqtb4bs

Podle kterého právního předpisu se postupuje:

 • zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení, ve znění pozdějších předpisů
  zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

Datum poslední aktualizace: 3.6.2021