Zobrazení situace: základní rozšířené úplné

Identifikační číslo návodu: 969

Přidělení městského bytu v Moravské Třebové

Žádost o přidělení městského bytu si může podat občan, který:
- je starší 18 let
- nebyl v průběhu posledních 5 let vystěhován z městského bytu z důvodu nehrazení nájemného

Kdo je oprávněn v této věci jednat:

Fyzická nebo právnická osoba

Podmínky a postup řešení:

Podání písemné žádosti se specifikací požadavku žadatele na podatelně Městského úřadu Moravská Třebová nebo přímo na Odboru investic a správy majetku.

Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace:

Žádost adresovaná Odboru investic a správy majetku je zaevidována ve spisové službě a po prověření údajů v žádosti se zapíše do seznamu žadatelů o byt, vedeného na odboru investic a správy majetku. O přidělení městského bytu jedná bytová komise (zpravidla 5 x ročně), která navrhne Radě města Moravská Třebová ty žadatele, kteří splňují podmínky pro přidělení městského bytu (zpravidla 2 žadatele na 1 byt). Rada města poté schválí svým usnesením pořadí žadatelů na předmětný byt. V případě, že první navržený zájemce byt odmítne, je byt nabídnut druhému zájemci v pořadí. 

Na kterém úřadu můžete tuto situaci řešit:

Odbor investic a správy majetku, budova nám. T. G. Masaryka č. o. 29, zadní trakt, dveře č. 61


Kde, s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit:

 • Andrea Drozdová Šramová
  budova nám. T.G.Masaryka 29, zadní trakt, dveře č. 61
  pondělí, středa 8:00 - 11:30, 12:30 - 17:00
  úterý, čtvrtek, pátek 8:00 - 11:00, 12:00 - 14:00
 • Bc. Viera Mazalová
  budova nám. T.G.Masaryka 29, zadní trakt, dveře č. 59
  pondělí, středa 8:00 - 11:30, 12:30 - 17:00
  úterý, čtvrtek, pátek 8:00 - 11:00, 12:00 - 14:00

Jaké doklady a informace musíte mít s sebou:

Vyplněnou žádost o přidělení městského bytu.

Formuláře:

 • Tiskopis formuláře žádosti lze získat na odboru investic a správy majetku nebo na internetové adrese www.mtrebova.cz, stránky Odboru investic a správy majetku
  ikona souboru (velikost: 68.31 KB, typ: .docx)

Správní a jiné poplatky:

Zpracování žádosti je bezplatné.

Lhůty pro vyřízení:

Zaevidování žádosti do seznamu žadatelů o byt do 30 dnů od podání žádosti. Přidělení městského bytu v závislosti na uvolňování městských bytů v rozmezí 1-5 let.

Další účastníci (dotčení) postupu:

 • Další odbor Městského úřadu Moravská Třebová (Odbor sociálních věcí a školství), bytová komise při radě města, popř. jiné další subjekty

Jaké další činnosti jsou po vás jako žadateli požadovány:

V případě potřeby doložení dalších dokladů bude žadatel vyzván.

Můžete využít tuto elektronickou službu:

 • e-mail: adrozdova@mtrebova.cz
  datová schránka: fqtb4bs

Podle kterého právního předpisu se postupuje:

 • zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů
  zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů
  Vnitřní předpis č. 7/2019 - Pravidla pro přijímání a evidenci žádostí o nájem bytu a pro přidělování bytů v majetku města Moravská Třebová

Za správnost návodu odpovídá - obecně:

Za správnost návodu odpovídá pan / paní: Andrea Drozdová Šramová

Návod je zpracován podle právního stavu ke dni: 4.9.2020

Datum poslední aktualizace: 2.6.2021