Zobrazení situace: základní rozšířené úplné

Identifikační číslo návodu: 984

Přidělení bytu v Domě zvláštního určení v Moravské Třebové (penziony pro důchodce)

Žádost o přidělení bytu v Domě zvláštního určení si může podat občan, který pobírá starobní nebo invalidní důchod.

Kdo je oprávněn v této věci jednat:

Každá fyzická osoba, která má přiznaný starobní nebo invalidní důchod.

Podmínky a postup řešení:

Podání písemné žádosti se specifikací požadavku žadatele na podatelně Městského úřadu Moravská Třebová nebo přímo na Odboru investic a správy majetku.

Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace:

Žádost adresovaná Odboru investic a správy majetku je zaevidována ve spisové službě a po prověření údajů v žádosti se zapíše do seznamu čekatelů o přidělení bytu v Domě zvláštního určení, vedeného na odboru investic a správy majetku. V případě uvolnění bytu v Domě zvláštního určení o jeho přidělení jedná bytová komise, která podá návrh Radě města Moravská Třebová na přidělení tohoto bytu. 

Na kterém úřadu můžete tuto situaci řešit:

Odboru investic a správy majetku, budova nám. T. G. Masaryka č. o. 29, zadní trakt, dveře č. 61.

Kde, s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit:

 • pondělí, středa 8:00 - 11:30, 12:30 - 17:00
  úterý, čtvrtek, pátek 8:00 - 11:00, 12:00 - 17:00
 • pondělí, středa 8:00 - 11:30, 12:30 - 17:00
  úterý, čtvrtek, pátek 8:00 - 11:00, 12:00 - 17:00

Jaké doklady a informace musíte mít s sebou:

Vyplněnou žádost o přidělení bytu v Domě zvláštního určení včetně Vyjádření obvodního lékaře.

Formuláře:

 • Tiskopis formuláře žádosti lze získat na odboru investic a správy majetku nebo na internetové adrese www.mtrebova.cz, stránky Odboru investic a správy majetku
  ikona souboru (velikost: 70.26 KB, typ: .docx)

Správní a jiné poplatky:

Zpracování žádosti je bezplatné.

Lhůty pro vyřízení:

Zaevidování žádosti do seznamu žadatelů o byt do 30 dnů od podání žádosti. Přidělení bytu v Domě zvláštního určení v závislosti na uvolňování bytů v rozmezí 1-10 let.

Další účastníci (dotčení) postupu:

 • Další odbor Městského úřadu Moravská Třebová (Odbor sociálních věcí a školství), bytová komise při radě města, popř. jiné další subjekty.

Jaké další činnosti jsou po vás jako žadateli požadovány:

V případě potřeby doložení dalších dokladů bude žadatel vyzván.

Můžete využít tuto elektronickou službu:

 • e-mail: adrozdova@mtrebova.cz
  datová schránka: fqtb4bs

Podle kterého právního předpisu se postupuje:

 • zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů
  zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů
  Vnitřní předpis č. 7/2019 - pravidla pro přijímání a evidenci žádostí o nájem bytu a pro přidělování bytů v majetku města Moravská Třebová

Za správnost návodu odpovídá pan / paní: Andrea Drozdová Šramová

Návod je zpracován podle právního stavu ke dni: 4.9.2020

Datum poslední aktualizace: 3.6.2021