Potřebuji vyřídit

Místní poplatek za obecní systém odpadového hospodářství

Místní poplatek za obecní systém odpadového hospodářství platí:

a) fyzická osoba přihlášená ve městě,
b) vlastník nemovité věci zahrnující byt, rodinný dům nebo stavbu určenou k individuální rekreaci, ve které není přihlášena žádná fyzická osoba a která je umístěna na území města. Spoluvlastníci nemovité věci zahrnující byt, rodinný dům nebo stavbu pro rodinnou rekreaci jsou povinni plnit poplatkovou povinnost společně a nerozdílně.

Místní poplatek za užívání veřejného prostranství

Poplatek za užívání veřejného prostranství se vybírá za zvláštní užívání veřejného prostranství, kterým se rozumí:
- provádění výkopových prací mimo komunikací a chodníků
- umístění stavebních zařízení ( a skládek stavebního materiálu)
- umístění skládek ( všeho druhu mimo skládek stavebního materiálu)
- umístění zařízení sloužících pro poskytování prodeje
- umístění zařízení sloužících pro poskytování prodeje a služeb ( rozšíření provozu restauračních zařízení a cukráren formou předzahrádek)
- umístění reklamních zařízení ( a pořádání reklamních akcí, vystavení zboží)
- umístění zařízení lunaparků a jiných obdobných atrakcí
- umístění zařízení cirkusů
- užívání veřejného prostranství pro kulturní a sportovní akce
- užívání veřejného prostranství pro potřeby tvorby filmových a televizních děl

Veřejným prostranstvím se rozumí prostory přístupné každému bez omezení.

Místní poplatek ze psů

Poplatek ze psů se platí ze psů starších 3 měsíců, jejichž držitel je v Moravské Třebové přihlášen nebo má na území města sídlo. Sazba poplatku se liší podle místa přihlášení (sídla) držitele psa. Konkrétní sazby naleznete v OZV zde
Poplatník je povinen ohlásit správci poplatku vznik své poplatkové povinnosti do 30 dnů ode dne, kdy se pes stal starším tří měsíců, nebo ode dne, kdy nabyl psa staršího tří měsíců. Ve lhůtě 30 dnů je povinen ohlásit také zánik své poplatkové povinnosti (např. úhyn psa, jeho ztrátu, darování nebo prodej).
Povinnost ohlásit držení psa má i osoba, která je od poplatku osvobozena.

Od poplatku ze psů je osvobozen držitel psa, kterým je:
• osoba nevidomá,
• osoba, která je považována za závislou na pomoci jiné fyzické osoby podle zákona upravujícího sociální služby,
• osoba, která je držitelem průkazu ZTP nebo ZTP/P,
• osoba provádějící výcvik psů určených k doprovodu těchto osob,
• osoba provozující útulek pro zvířata,
• nebo osoba, které stanoví povinnost držení a používání psa zvláštní právní předpis.

Dále se nad rámec zákona osvobozuje:

• osoba, která převzala psa z útulku nebo azylu pro opuštěná zvířata a nejedná se o psa, jehož byla tato osoba původním držitelem, a to na dobu 1 roku,
• držitel psa sloužícího složkám Integrovaného záchranného systému, který je využíván těmito složkami k záchranným a likvidačním pracím,
• držitel psa, používaného po složení zkoušek ke canisterapii,
• držitel psa sloužícího pro služební účely Policie České republiky nebo Městské policie.

50 % úleva ze sazby stanovené v OZV má držitel psa, který je:
• členem Českého kynologického svazu
• členem Českého mysliveckého svazu a má psa lovecky upotřebitelného s průkazem původu

Ohlašování hazardní hry - tombola, turnaj malého rozsahu

Ohlášení podléhají tyto druhy hazardních her:
1. Tomboly s herní jistinou nad 100 tis. Kč. Tombola je hazardní hra, u níž se výhry rozdělují na základě slosování, do kterého se zahrnou pouze prodané sázkové tikety. Herní jistina = součin počtu prodaných sázkových tiketů v jedné hře a prodejní ceny za jeden sázkový tiket.
2. Turnaje malého rozsahu. Turnaj malého rozsahu je turnaj v karetní hře vyřazovacího typu, při kterém je počet účastníků předem určen a úhrnný vklad jednotlivého účastníka do jednoho turnaje nesmí převýšit 500 Kč za 24 hodin.
Tombola s herní jistinou nižší než 100 tisíc korun ohlášení nepodléhá.
Hazardní hra není povolována, je provozovatelem pouze ohlášena obecnímu úřadu obce, na jejímž území má být hazardní hra provozována.

Povolení k umístění herního prostoru

K provozování binga, technické hry a živé hry je nutné mít povolení k umístění herního prostoru, které uděluje v přenesené působnosti obecní úřad obce, v jejímž územním obvodu se má nacházet herní prostor, ve kterém mají být příslušné hazardní hry provozovány.