Potřebuji vyřídit

Zobrazení situace: základní rozšířené úplné

Místní poplatek za užívání veřejného prostranství

Poplatek za užívání veřejného prostranství se vybírá za zvláštní užívání veřejného prostranství, kterým se rozumí:
- provádění výkopových prací mimo komunikací a chodníků
- umístění stavebních zařízení ( a skládek stavebního materiálu)
- umístění skládek ( všeho druhu mimo skládek stavebního materiálu)
- umístění zařízení sloužících pro poskytování prodeje
- umístění zařízení sloužících pro poskytování prodeje a služeb ( rozšíření provozu restauračních zařízení a cukráren formou předzahrádek)
- umístění reklamních zařízení ( a pořádání reklamních akcí, vystavení zboží)
- umístění zařízení lunaparků a jiných obdobných atrakcí
- umístění zařízení cirkusů
- užívání veřejného prostranství pro kulturní a sportovní akce
- užívání veřejného prostranství pro potřeby tvorby filmových a televizních děl

Veřejným prostranstvím se rozumí prostory přístupné každému bez omezení.

Kdo je oprávněn v této věci jednat:

Každá fyzická nebo právnická osoba, která zvláštním způsobem veřejné prostranství užívá, popř. oprávněný zástupce. 

Podmínky a postup řešení:

Vyplněné ohlášení k místnímu poplatku z užívání veřejného prostranství s uvedením místa, účelu, doby a rozsahu užívání v m2veřejného prostranství je nutno podat osobně nebo písemně správci poplatku Odboru investic a správy majetku MěÚ  nejpozději v den zahájení užívání veřejného prostranství a to i v případě, že je poplatník od poplatku za užívání veřejného prostranství osvobozen.

Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace:

Podáním Ohlášení k místnímu poplatku za užívání veřejného prostranství osobně na odboru investic a správy majetku MěÚ Moravská Třebová, nebo zaslat na adresu: Městský úřad, odbor investic a správy majetku, nám. T. G. Masaryka 29, 571 01  Moravská Třebová, nebo e-mailem s připojením uznávaným elektronickým podpisem nebo datovou zprávou, podepsanou uznávaným elektronickým podpisem poplatníka, odeslanou prostřednictvím datové schránky. Účinky podání má rovněž úkon učiněný vůči správci poplatku za použití datové zprávy bez uznávaného elektronického podpisu, nebo za použití jiných přenosových technik, které je správce poplatku způsobilý přijmout, pokud je toto podání do 5 dnů ode dne, kdy došlo správci poplatku, potvrzeno nebo opakováno způsobem podle věty první. 

Kde, s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit:

 • pondělí, středa 8:00 - 11:30, 12:30 - 17:00
  úterý, čtvrtek, pátek 8:00 - 11:00, 12:00 - 14:00
 • pondělí, středa 8:00 - 11:30, 12:30 - 17:00
  úterý, čtvrtek, pátek 8:00 - 11:00, 12:00 - 14:00

Jaké doklady a informace musíte mít s sebou:

Při plnění ohlašovací povinnosti je poplatník povinen sdělit správci poplatku na předepsaném tiskopise tyto údaje:

 • jméno, příjmení fyzické osoby nebo název nebo obchodní firmu právnické osoby,
 • místo pobytu nebo sídlo, místo podnikání,popřípadě další adresy pro doručování, 
 • obecný identifikátor, byl-li přidělen,
 • právnická osoba uvede též osoby, které jsou jejím jménem oprávněny jednat v poplatkových věcech,
 • čísla všech svých účtů u poskytovatelů platebních služeb, včetně poskytovatelů těchto služeb v zahraničí, užívaných v souvislosti s podnikatelskou činností, v případě, že předmět poplatku souvisí s podnikatelskou činností  poplatníka,
 • další údaje rozhodné pro stanovení výše poplatkové povinnosti, zejména předpokládanou dobu, způsob, místo a výměru užívání  veřejného prostranství,včetně skutečností dokládajících vznik nároku na případné osvobození od poplatku.

Dojde-li ke změně údajů uvedených v ohlášení, je poplatník povinen tuto změnu oznámit do 15 dnů ode dne, kdy změna nastala.

Formuláře:

Správní a jiné poplatky:

Místní poplatky:

Sazby místních poplatků - viz obecně závazná vyhláška města Moravská Třebová č. 5/2019 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství

Správní a místní poplatky lze hradit:

-  hotově na pokladně odboru investic a správy majetku nebo Občanském informačním centru MěÚ Moravská Třebová

-  poštovní poukázkou ( na požádání bude zaslána)

-  převodním příkazem ( nutno znát číslo účtu a variabilní symbol, který bude sdělen telefonicky)

Správní poplatky:

 • u žádosti o povolení splátek místního poplatku je třeba uhradit správní poplatek ve výši 400 Kč rovněž před započetím úkonu. 

Lhůty pro vyřízení:

V případě podání žádosti o vrácení přeplatku místního poplatku za užívání veřejného prostranství je správce poplatku povinen vyřídit tuto žádost do 30 dnů ode dne jejího podání.

Místní poplatek je nutno vyřídit nejpozději v den zahájení užívání veřejného prostranství. Jakékoliv změny je poplatník povinen oznámit správci poplatku písemně do 15 dnů ode dne, kdy ke změně došlo.   

Jaké další činnosti jsou po vás jako žadateli požadovány:

V případě nesrovnalostí nebo nejasností bude poplatník vyzván písemně nebo telefonicky. 

Můžete využít tuto elektronickou službu:

 • posta@mtrebova.cz - pro podávání oficiálních písemností opatřených zaručeným elektronickým podpisem
  dpliskova@mtrebova.cz
  datová schránka: fqtb4bs

Podle kterého právního předpisu se postupuje:

 • •Zákon č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů
  •Zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů
  •Zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů
  •Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů

Další informace:

 • Poplatek se neplatí:
  - za vyhrazení trvalého parkovacího místa pro osobu, která je držitele průkazu ZTP nebo ZTP/P
  - z akcí pořádaných na veřejném prostranství, jejich celý výtěžek je odveden na charitativní a veřejně prospěšné účely

  Od poplatku se dále osvobozují fyzické a právnické osoby, které jsou vlastníky pozemku, na nichž se veřejné prostranství nachází, a toto veřejné prostranství v zákoně uvedeným způsobem užívají.

Datum poslední aktualizace: 2.6.2021