Potřebuji vyřídit

Zobrazení situace: základní rozšířené úplné

Místní poplatek za obecní systém odpadového hospodářství

Místní poplatek za obecní systém odpadového hospodářství platí:

a) fyzická osoba přihlášená ve městě,
b) vlastník nemovité věci zahrnující byt, rodinný dům nebo stavbu určenou k individuální rekreaci, ve které není přihlášena žádná fyzická osoba a která je umístěna na území města. Spoluvlastníci nemovité věci zahrnující byt, rodinný dům nebo stavbu pro rodinnou rekreaci jsou povinni plnit poplatkovou povinnost společně a nerozdílně.

Kdo je oprávněn v této věci jednat:

Fyzická osoba přihlášená na území města Moravská Třebová nebo fyzická osoba, která má ve vlastnictví stavbu určenou k individuální rekreaci, byt nebo rodinný dům, ve kterých není přihlášená žádná fyzická osoba.

Zákonný zástupce mladistvého nebo zvolený zástupce na základě plné moci. 


Podmínky a postup řešení:

Poplatník je povinen ohlásit správci poplatku vznik své poplatkové povinnosti nejpozději do 15 dnů od jejího vzniku, případně doložit existenci skutečností zakládajících nárok na osvobození nebo úlevu od poplatku. V případě, že poplatník nesplní povinnost ohlásit údaj rozhodný pro osvobození nebo úlevu od poplatku do 15 dnů od jejího vzniku, nárok na osvobození nebo úlevu od tohoto poplatku zaniká.

Ohlášení je možno předat osobně na odboru investic a správy majetku nebo Občanském informačním centru MěÚ, nebo zaslat na adresu: Městský úřad, odbor investic a správy majetku, nám. T. G. Masaryka 29, 571 01  Moravská Třebová, nebo e-mailem s připojeným uznávaným elektronickým podpisem nebo datovou zprávou, podepsanou uznávaným elektronickým podpisem poplatníka, odeslanou prostřednictvím datové schránky. Účinky podání má rovněž úkon učiněný vůči správci poplatku za použití datové zprávy bez uznávaného elektronického podpisu nebo za použití jiných přenosových technik, které je správce poplatku způsobilý přijmout, pokud je toto podání do 5 dnů ode dne, kdy došlo správci poplatku, potvrzeno nebo opakováno způsobem uvedeným podle věty první. 


Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace:

Vyplněním ohlášení a jiných podání k místnímu poplatku 

 • a zasláním na Městský úřad Moravská Třebová
 • a doručením na podatelnu Městského úřadu Moravská Třebová
 • a doručením na Odbor investic a správy majetku nebo Občanské informační centrum MěÚ, Olomoucká 2

Zaplacení místního poplatku 

 • bezhotovostním převodem na účty města Moravská Třebová  
  • 19-1283386349/0800 nebo 
  • 19-1929591/0100 nebo 
  • 236131939/0600 (je nutné znát variabilní symbol poplatníka) 
 • přímo v Občanském informačním centru MěÚ (hotově nebo kartou) nebo na odboru investic a správy majetku (hotově)
 • poštovní poukázkou (předem bude zaslána na základě písemného požadavku nebo je možno ji osobně obdržet)

Kde, s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit:

 • pondělí, středa 8:00 - 11:30, 12:30 - 17:00
  úterý, čtvrtek, pátek 8:00 - 11:00, 12:00 - 14:00
 • pondělí, středa 8:00 - 11:30, 12:30 - 17:00
  úterý, čtvrtek, pátek 8:00 - 11:00, 12:00 - 14:00
 • pondělí, středa 8:00 - 11:30, 12:30 - 17:00
  úterý, čtvrtek, pátek 8:00 - 11:00, 12:00 - 14:00

Jaké doklady a informace musíte mít s sebou:

Doklad totožnosti (občanský průkaz, pas)

Pokud bude poplatník odvádět místní poplatek jako společný zástupce za více osob:

 • jméno a příjmení všech osob, za které bude poplatek odvádět
 • adresy trvalého pobytu poplatníků, za které bude poplatek odvádět
 • data narození poplatníků, za které bude poplatek odvádět

Pokud bude poplatník odvádět místní poplatek jako vlastník nemovité věci zahrnující byt, rodinný dům nebo stavbu pro rodinnou rekreaci, ve které není přihlášena žádná fyzická osoba a která je umístěna na území města:

 • jméno a příjmení vlastníka objektu
 • adresa trvalého pobytu
 • adresa, číslo parcely stavby, evidenční nebo popisné číslo stavby, číslo bytu, popř. popis umístění v budově

Formuláře:

Správní a jiné poplatky:

Místní poplatky:

Poplatek je splatný jednorázově, a to nejpozději do 31. března příslušného kalendářního roku.

Forma úhrady místního poplatku:

 • bezhotovostně
 • poštovní poukázkou
 • hotově na Občanském informačním centru MěÚ, případně na odboru investic a správy majetku 

Sazba poplatku: 936 Kč /osoba/rok

 

Správní poplatky:
Při podání žádosti u správce poplatku o zaplacení místního poplatku ve splátkách je nutno uhradit poplatek ve výši 400 Kč, který je nutno uhradit před provedením úkonu.Můžete využít tuto elektronickou službu:

 • e-mail: posta@mtrebova.cz - pro podání oficiálních písemností opatřených zaručeným elektronickým podpisem
  hmatyasova@mtrebova.cz
  dpliskova@mtrebova.cz
  datová schránka: fqtb4bs

Podle kterého právního předpisu se postupuje:

 • • Zákon č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů
  Zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů
  Obecně závazná vyhláška č. 7/2021 o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství

Další informace:

 • Osvobození od poplatku se vztahuje pouze pro osobu, které poplatková povinnost vznikla z důvodu přihlášení ve městě a která je:
  a) poplatníkem poplatku za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci v jiné obci a má v této jiné obci bydliště,
  b) umístěna do dětského domova pro děti do 3 let věku, školského zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy nebo školského zařízení pro preventivně výchovnou péči na základě rozhodnutí soudu nebo smlouvy,
  c) umístěna do zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc na základě rozhodnutí soudu, na žádost obecního úřadu obce s rozšířenou působností, zákonného zástupce dítěte nebo nezletilého,
  d) umístěna v domově pro osoby se zdravotním postižením, domově pro seniory, domově se zvláštním režimem nebo chráněném bydlení, nebo
  e) na základě zákona omezena na osobní svobodě s výjimkou osoby vykonávající trest domácího vězení.

  Od poplatku se dále osvobozuje osoba, která
  a) se zdržuje po dobu celého kalendářního roku (od 01. 01. do 31. 12.) mimo území města,
  b) je hlášena k pobytu na adrese ohlašovny Městského úřadu Moravská Třebová,
  c) je narozená v příslušném kalendářním roce.

  Úleva ve výši 50 % ze stanoveného poplatku bude poskytnuta
  a) poplatníkům starším 85 let počínaje rokem, ve kterém dovrší 85. rok věku,
  b) držiteli průkazu osoby se zdravotním postižením označeným symbolem ZTP/P (průkaz ZTP/P),
  c) třetímu a v pořadí dalšímu nezaopatřenému dítěti v rodině.

  V případě, že poplatník nesplní povinnost ohlásit údaj rozhodný pro osvobození nebo úlevu ve lhůtách stanovených touto vyhláškou, nebo zákonem, nárok na osvobození nebo úlevu zaniká.

Datum poslední aktualizace: 16.1.2023