Potřebuji vyřídit

Zobrazení situace: základní rozšířené úplné

Zásahy do komunikací a pozemků v majetku města

Jedná se o agendu, týkající se hospodaření s majetkem obce dle zákona o obcích č. 128/2000 Sb. se zastupováním města Moravská Třebová podle příslušných ustanovení zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů.

Podmínky a postup řešení:

Podání písemné žádosti o vyjádření k projektové dokumentaci a následně žádosti o uzavření smlouvy o provedení stavby na podatelně Městského úřadu Moravská Třebová nebo přímo na Odboru investic a správy majetku.

Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace:

Žádost adresovaná Odboru investic a správy majetku je zaevidována ve spisové službě a po zajištění potřebných podkladů je uzavřena smlouva o provedení stavby.

Kde, s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit:

 • pondělí, středa 8:00 - 11:30, 12:30 - 17:00
  úterý, čtvrtek, pátek 8:00 - 11:00, 12:00 - 14:00
 • pondělí, středa 8:00 - 11:30, 12:30 - 17:00
  úterý, čtvrtek, pátek 8:00 - 11:00, 12:00 - 14:00

Jaké doklady a informace musíte mít s sebou:

Vyplněnou žádost a 1 vyhotovení projektové dokumentace.

Formuláře:

Správní a jiné poplatky:

Zpracování žádosti je bezplatné.

Lhůty pro vyřízení:

Do 30 dnů od podání žádosti.

Další účastníci (dotčení) postupu:

 • Další odbory Městského úřadu Moravská Třebová ( Odbor dopravy, Odbor výstavby a ÚP, Odbor životního prostředí), Technické služby Moravská Třebová s.r.o., popř. jiné další subjekty

Jaké další činnosti jsou po vás jako žadateli požadovány:

V případě potřeby doložení dalších dokladů bude žadatel vyzván.

Můžete využít tuto elektronickou službu:

 • e-mail: jjilek@mtrebova.cz
  datová schránka: fqtb4bs

Podle kterého právního předpisu se postupuje:

 • zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů
  zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

Datum poslední aktualizace: 19.10.2020