Zobrazení situace: základní rozšířené úplné

Žádost o vydání loveckého lístku

Lovecké lístky vydává orgán státní správy myslivosti, v jehož obvodu má žadatel trvalý pobyt. Cizincům a českým občanům, kteří nemají trvalý pobyt v České republice, vydává lovecký lístek orgán státní správy myslivosti, v jehož obvodu se zdržují.

Druhy loveckých lístků jsou:
lovecký lístek pro české občany,
lovecký lístek pro žáky a posluchače odborných škol, na kterých je myslivost studijním oborem nebo povinným vyučovacím předmětem,
lovecký lístek pro cizince.

Kdo je oprávněn v této věci jednat:

Žadatel, který je fyzickou osobou a splňuje podmínky podle zákona o myslivosti.

Podmínky a postup řešení:

Lovecký lístek lze vydat jen tomu, kdo prokáže, že:

 • je starší 16 let,
 • má způsobilost k právním úkonům,
 • složil zkoušku z myslivosti nebo zkoušku z myslivosti na vysoké škole, na které se vyučuje myslivost, nebo je žákem, posluchačem nebo absolventem střední nebo vyšší odborné školy, na které je myslivost studijním oborem nebo povinným vyučovacím předmětem; u cizince se za průkaz o složení zkoušky z myslivosti považuje platný doklad opravňující k lovu vystavený v cizině; potvrzení o vykonané zkoušce z myslivosti vystavené jejím pořadatelem je veřejnou listinou,
 • je bezúhonný ve smyslu zákona o myslivosti,
 • je pojištěn ve smyslu § 48 zákon 449/2001 Sb., o myslivosti v platném znění.

Žádá-li o lovecký lístek občan České republiky, pak si správní orgán obstará výpis z evidence Rejstříku trestů za účelem prokázání jeho bezúhonnosti. K uloženým pokutám za přestupky na úseku myslivosti a k pokutám za přestupky uložené podle zákona o myslivosti se nepřihlíží, pokud od právní moci rozhodnutí o jejich uložení uplynuly 2 roky. Je-li žadatelem cizinec, který nemá pobyt na území České republiky a žádá o vydání loveckého lístku na dobu kratší než 30 dnů, lze výpis z Rejstříku trestů nahradit platným loveckým lístkem ze země jeho pobytu.

Každý, kdo loví zvěř, musí být pojištěn pro případ odpovědnosti za škodu způsobenou při této činnosti ublížením na zdraví nebo usmrcením jiných osob s limitem pojistného plnění nejméně ve výši 20 000 000 Kč a za škodu na věci s limitem pojistného plnění nejméně ve výši 500 000 Kč na jednu pojistnou událost. Pojistné podmínky, které blíže upraví rozsah tohoto pojištění, nesmějí obsahovat výluku, v důsledku které se pojištění nevztahuje na případy neopatrného chování pojištěného.

Za členy mysliveckých organizací, které mají uzavřeny hromadné pojistné smlouvy s pojišťovnami a jejichž členové platí pojistné současně s členským příspěvkem, je potvrzením o povinném pojištění členský průkaz myslivecké organizace, v němž je potvrzeno zaplacení členského příspěvku na běžný rok a uvedena poznámka, že v členském příspěvku je placeno i povinné pojištění ve smyslu zákona o myslivosti.

Osoby, jenž nejsou členy mysliveckých organizací, prokazují pojištění pojistkou pojišťovny.

Lovecké lístky se vydávají:

 • pro české občany na dobu:
  • neurčitou,
  • na dobu určitou (konkrétně 1 den, 5 dní, 30 dní, 6 měsíců nebo 1 rok),
 • pro žáky a posluchače odborných škol, na kterých je myslivost povinným vyučovacím předmětem, se vydává na jeden školní nebo akademický rok, nejdéle však do ukončení studia na takové škole; takový lovecký lístek lze vydat pouze tomu, kdo prokáže, že úspěšně ukončil výuku předmětu myslivost (střední odborná škola) nebo složil zkoušku z myslivosti (vysoká škola),
 • pro cizince na dobu určitou, a to 1 den, nebo 5 dní, nebo 30 dní, nebo 6 měsíců, nebo 1 rok. Cizincem se pro účely této vyhlášky rozumí fyzická osoba, která nemá na území České republiky trvalý pobyt.

Kde, s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit:

 • Městský úřad Moravská Třebová, odbor životního prostředí

Jaké doklady a informace musíte mít s sebou:

Žadatel při podání žádosti předloží:

 • občanský průkaz nebo pas,
 • doklad o:
  • složení zkoušky z myslivosti, nebo
  • ukončení studia na střední či vyšší odborné škole, na které je myslivost povinným předmětem, nebo
  • složení zkoušky z myslivosti na vysoké škole, na které se vyučuje myslivost,
 • doklad o pojištění ve smyslu zákona o myslivosti (tj. u členů ČMMJ členský průkaz s potvrzením o zaplacením pojistného a členských příspěvků, u ostatních žadatelů pojistná smlouva s obchodními podmínkami).

Formuláře:

Správní a jiné poplatky:

Správní poplatky se odvozují od délky platnosti loveckého lístku takto:

 • lovecký lístek na 1 den → 30 Kč,
 • lovecký lístek na 5 dní → 50 Kč,
 • lovecký lístek na 30 dní → 70 Kč,
 • lovecký lístek na 6 měsíců → 100 Kč,
 • lovecký lístek na 1 rok → 150 Kč,
 • lovecký lístek na dobu neurčitou → 1000 Kč.

Lhůty pro vyřízení:

Lhůta pro vydání loveckého lístku je 30 dnů.

Můžete využít tuto elektronickou službu:

 • Tuto situaci lze řešit pouze osobně.

Podle kterého právního předpisu se postupuje:

 • Zákon č. 449/2001 Sb., o myslivosti

Datum poslední aktualizace: 27.11.2020