Zobrazení situace: základní rozšířené úplné

Identifikační číslo návodu: 1065

Žádost o povolení k upuštění od odděleného soustřeďování

Obecní úřad obce s rozšířenou působností uděluje dle ustanovení § 30 zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon"), povolení k upuštění od odděleného soustřeďování odpadů. Vydání povolení k upuštění od odděleného soustřeďování odpadu je příslušný krajský úřad, jde-li o zařízení pro nakládání s odpady, s výjimkou malého zařízení. V ostatních případech je vydání tohoto povolení příslušný obecní úřad obce s rozšířenou působností. Souhlas k upuštění od odděleného soustřeďování odpadů musí být platný před samotnou činností k upuštění odpadů.

Kdo je oprávněn v této věci jednat:

Původce odpadů: právnická osoba, při jejíž činnosti vznikají odpady, nebo fyzická osoba, při jejíž podnikatelské činnosti vznikají odpady.

Podmínky a postup řešení:

Náležitosti žádosti o udělení souhlasu k upuštění od třídění nebo odděleného shromažďování odpadů nejsou v zákonu a prováděcích vyhláškách specifikovány. Lze analogicky vycházet
z náležitostí žádosti o udělení souhlasu k nakládání s nebezpečnými odpady, které jsou uvedeny v ustanovení § 2 vyhlášky č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, ve znění pozdějších předpisů, tj. v žádosti je nezbytné uvést:
• identifikační údaje žadatele (obchodní firmu nebo název, právní formu a sídlo, je-li žadatel právnickou osobou, jméno a příjmení, obchodní firmu, bydliště a místo podnikání, liší-li se od bydliště, je-li žadatel fyzickou osobou, identifikační číslo žadatele, bylo-li přiděleno),
• seznam odpadů podle Katalogu odpadů, pro které je požadován souhlas, odhad jejich množství za rok, místa, způsoby nakládání s nimi a odůvodnění žádosti - specifikaci následného způsobu využití nebo odstranění odpadů, který umožňuje upuštění od třídění nebo odděleného shromažďování odpadů
• souhlasné stanovisko od oprávněné osoby - provozovatele zařízení, které odpady převezme.

Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace:

Podáním žádosti o udělení souhlasu k upuštění od třídění nebo odděleného shromažďování odpadů.

Na kterém úřadu můžete tuto situaci řešit:

Tuto životní situaci můžete vyřešit na všech obecních úřadech obce s rozšířenou působností a jím příslušných odborech životního prostředí, v jehož obvodu je provozována činnost nebo se nachází věc, které se rozhodnutí týká.


Kde, s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit:

  • Městský úřad Moravská Třebová, odbor životního prostředí

Jaké doklady a informace musíte mít s sebou:

  • Kopii podnikatelského oprávnění (např. živnostenský list) nebo kopii výpisu z obchodního rejstříku nebo kopii zřizovací listiny žadatele.
  • Při zastupování je nutné mít plnou moc nebo pověření pro zaměstnance k zastupování žadatele.
  • Stanovisko oprávněné osoby, které bude výsledná směs odpadů předána
  • Doklad o zaplacení správního poplatku 1.000 Kč

Formuláře:

Správní a jiné poplatky:

Vydání rozhodnutí o udělení souhlasu k upuštění od třídění nebo odděleného shromažďování odpadů podléhá v souladu se zákonem č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, který nabyl účinnosti dne 16. ledna 2005, zpoplatnění ve výši 1.000 Kč. Žadatel bude správním orgánem po obdržení žádosti vyzván k zaplacení správního poplatku.

Lhůty pro vyřízení:

Jsou-li splněny podmínky stanovené zákonem č. 541/2020 Sb., udělí obecní úřad obce s rozšířenou působností povolení k upuštění od odděleného soustřeďování odpadů do 30 dnů (ve zvláště složitých případech do 60 dnů, nelze-li vzhledem k povaze věci rozhodnout ani v této lhůtě, může ji přiměřeně prodloužit odvolací orgán s tím, že je nutno o této skutečnosti vyrozumět účastníka řízení) ode dne doručení žádosti obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností.

Související předpisy:

  • Vyhláška č. 381/2001 Sb., kterou se stanoví Katalog odpadů v platném znění,
    Vyhláška č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady v platném znění.

Opravné prostředky:

Proti rozhodnutí je možno podat odvolání do 15 dnů od doručení ke Krajskému úřadu Pardubického kraje, odboru životního prostředí a zemědělství, prostřednictvím Městského úřadu Moravská Třebová, odboru životního prostředí.

Sankce v případě nedodržení předepsaných povinností:

Při nesplnění povinností stanovené zákonem o odpadech a prováděcích právních předpisů, týkajících se žádosti,  orgán rozhodnutí nevydá. Původce odpadů bez vydaného souhlasu věcně a místně příslušného orgánu nakládá s odpady v rozporu se zákonem. Za výše uvedené porušení mu může být uložena sankce až do výše 50 000 000,- Kč.

Za správnost návodu odpovídá - obecně:

Návod je zpracován podle právního stavu ke dni: 27.11.2020

Datum poslední aktualizace: 31.3.2021