Potřebuji vyřídit

Povolení pokácení dřevin rostoucích mimo les

K pokácení dřevin rostoucích mimo les je třeba souhlasu orgánu ochrany přírody a krajiny dle ustanovení § 8 odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny.

Žádost o vydání závazného stanoviska k zásahu do významného krajinného prvku

K zásahům, které by mohly vést k poškození nebo zničení VKP nebo ohrožení či oslabení jeho ekologicko-stabilizační funkce, si musí ten, kdo zásah zamýšlí, opatřit závazné stanovisko orgánu ochrany přírody. Mezi takové zásahy patří zejména umisťování staveb, pozemkové úpravy, změny kultur pozemků, odvodňování pozemků, úpravy vodních toků a nádrží a těžba nerostů, kácení dřevin. Závazné stanovisko je rovněž nezbytné k odlesňování a zalesňování pozemků nad 0,5 ha a k výstavbě lesních cest.