Potřebuji vyřídit

Ohlášení udržovacích prací, obnovy vodního díla, vodohospodářských úprav nebo stavebních úprav dle § 15a odst. 3 vodního zákona

Udržovací práce, které by mohly negativně ovlivnit životní prostředí nebo stabilitu vodního díla, je jeho vlastník povinen ohlásit vodoprávnímu úřadu. Ohlášení podléhá i obnova vodních děl zničených živelní pohromou nebo havárií a vodohospodářské úpravy; zemní práce a změny terénu v přirozených korytech vodních toků a na pozemcích sousedících s nimi, jimiž se podstatně nemění přirozená koryta vodních toků, nevyžadují stavební povolení ani ohlášení.

Ohlášení vodních děl určených pro čištění odpadních vod do kapacity 50 ekvivalentních obyvatel

Ohlášení vodního díla určeného pro čištění odpadních vod do 50 ekvivalentních obyvatel.

Povolení k některým činnostem nebo jeho změna dle § 14 odst. 1 vodního zákona

(1) Povolení k některým činnostem je třeba
a) k vysazování stromů nebo keřů v záplavových územích v rozsahu ovlivňujícím odtokové poměry,
b) k těžbě písku, štěrku, bahna s výjimkou bahna k léčivým účelům, valounů apod. (dále jen "říční materiál") z pozemků, na nichž leží koryto vodního toku,
c) ke geologickým pracím spojeným se zásahem do pozemku v záplavových územích (§ 66) a v ochranných pásmech vodních zdrojů (př. hydrogeologický vrt v OPVZ),
d) k zasypávání odstavených ramen vodních toků,
e) k vrácení vodního toku do původního koryta (§ 45),
f) k ukládání těžebního odpadu do povrchových vod10b).
(2) Povolení k činnostem uvedeným v odstavci 1 písm. a) nebo b) se nevyžaduje, vykonává-li je správce vodního toku (§ 48) v souvislosti s jeho správou nebo vlastník vodního díla v souvislosti s údržbou vodní nádrže. Dále není třeba podle odstavce 1 písm. a), vykonává-li je vlastník lesa z důvodů obnovy porostů a při činnostech uložených zákonem č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), ve znění pozdějších předpisů.

Povolení k vypouštění odpadních vod s obsahem zvlášť nebezpečné závadné látky do kanalizace nebo jeho změna

K vypouštění odpadních vod, u nichž lze mít důvodně za to, že mohou obsahovat jednu nebo více zvlášť nebezpečných závadných látek (§ 39 odst. 3), do kanalizace je třeba povolení vodoprávního úřadu.

Sdělení vodoprávního úřadu dle § 154 správního řádu

Sdělení se vydává pro účely:
a) potvrzení souladu povodňového plánu obce nebo podniku s povodňovým plánem ORP nebo Města,
b) potvrzení zda se nemovitost ne/nachází v záplavovém území/ OPVZ,
c) stanovisko k dotačním titulům, apod.

Schválení havarijního plánu dle § 39 odst. 2 písm. a) vodního zákona

V případech, kdy uživatel závadných látek zachází s těmito látkami ve větším rozsahu nebo kdy zacházení s nimi je spojeno se zvýšeným nebezpečím pro povrchové nebo podzemní vody, má uživatel závadných látek povinnost vypracovat plán opatření pro případy havárie – "havarijní plán" a předložit jej ke schválení příslušnému vodoprávnímu úřadu. Může-li havárie ovlivnit vodní tok, projedná jej uživatel závadných látek před předložením ke schválení s příslušným správcem vodního toku.

Schválení manipulačního řádu vodního díla

Vodoprávní úřad může uložit vlastníkovi vodního díla zpracovat a předložit mu ke schválení manipulační řád vodního díla; může též stanovit podmínky, za kterých rozhodnutí o schválení vydá, a lhůtu k předložení nebo k předloženému manipulačnímu řádu uložit provést doplnění nebo jiné úpravy. Dále může uložit provést změnu schváleného manipulačního řádu vodního díla a jeho předložení ke schválení. Manipulační řád schvaluje vodoprávní úřad na časově omezenou dobu. Manipulační řád vodního díla schvaluje vodoprávní úřad rozhodnutím.

Souhlas vodoprávního úřadu dle § 17 vodního zákona

Souhlas vodoprávního úřadu je třeba ke stavbám, zařízením nebo činnostem, k nimž není třeba povolení podle vodního zákona, které však mohou ovlivnit vodní poměry.

Společné oznámení záměru dČOV dle § 96a stavebního zákona a § 15c vyhlášky č. 503/2006 Sb.

Vodoprávní úřad přijímá žádost o společné oznámení záměru zpravidla v případě, kdy žadatel požaduje územní souhlas ("umístění") a souhlas s ohlášením ("zjednodušené stavební povolení") pro záměr vybudování domovní čistírny odpadních vod (dČOV).
V tomto případě musí dČOV spadat pod klasifikaci výrobku označeného CE - čistírna musí být certifikovaná podle nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 305/2011 Sb. ze dne 9. března 2011, kterým se stanoví harmonizované podmínky pro uvádění stavebních výrobků na trh a kterým se zrušuje směrnice Rady 89/106/EHS, a podle ČSN EN 12566-3+A2 Malé čistírny odpadních vod do 50 ekvivalentních obyvatel - Část 3: Balené a/nebo na místě montované domovní čistírny odpadních vod, a podle ČSN EN 12566-6: Malé čistírny odpadních vod do 50 ekvivalentních obyvatel - Část 6: Prefabrikované čistírny pro dočištění odpadních vod ze septiků. Účinnost čištění pro jednotlivé ukazatele znečištění musí být v tomto případě minimálně: CHSKCr 90 %, BSK5 95 %, Pcelk 40 % a Ncelk 50 %.

Nemá-li společné oznámení záměru předepsané náležitosti nebo trpí-li jinými vadami, pomůže stavební úřad stavebníkovi nedostatky odstranit na místě nebo jej vyzve k jejich odstranění, poskytne mu k tomu přiměřenou lhůtu a poučí jej o následcích neodstranění nedostatků v této lhůtě. Dojde-li stavební úřad k závěru, že společné oznámení záměru nesplňuje podmínky pro vydání územního souhlasu nebo souhlasu s provedením ohlášeného stavebního záměru, nebo mohou být přímo dotčena práva dalších osob kromě osob uvedených v § 96 odst. 3 písm. d) a v § 105 odst. 2 písm. f), rozhodne usnesením o provedení společného územního a stavebního řízení. Právní mocí usnesení je zahájeno společné územní a stavební řízení. Společné oznámení záměru se považuje za žádost o vydání společného povolení.

Jestliže vodoprávní úřad s provedením ohlášeného vodního díla souhlasí, má se podle § 15a odst. 7 vodního zákona současně za povolené i nakládání s vodami podle § 8 odst. 1 písm. c) vodního zákona.

Podle § 59 odst. 1 písm. k) vodního zákona platí, že vlastník vodního díla je povinen provést poprvé nejpozději do 6 měsíců od jeho zprovoznění a pak jedenkrát za dva roky prostřednictvím osoby odborně způsobilé pověřené Ministerstvem životního prostředí technické revize vodního díla ohlášeného podle § 15a a výsledky těchto revizí předávat do 30 pracovních dnů od provedení revize vodoprávnímu úřadu. Vlastník vodního díla je povinen odstranit zjištěné závady ve lhůtě do 60 dnů od provedení revize.

Společné povolení podle § 94j stavebního zákona a § 13a vyhlášky č. 503/2006 Sb.

Vodoprávní úřad přijímá žádost o společné povolení zpravidla v případě, kdy žadatel požaduje povolení záměru v územním a stavebním řízení. Společné povolení se tak týká stavby studen, dále domovních čistíren odpadních vod a septiků se zemním filtrem, které nesplňují podmínky pro vydání společného souhlasu podle § 96a odst. 1 stavebního zákona a § 15c vyhlášky č. 503/2006 Sb., dále staveb vodovodů a kanalizací (s výjimkou přeložek), malých vodních nádrží, apod.
Vodní dílo lze povolit ve společném územním a stavebním řízení podle stavebního zákona, nestanoví-li tento zákon jinak.

Pokud realizací a užíváním vodního díla dojde k nakládání s vodami, žadatel k žádosti o společné povolení přiloží příslušnou žádost a její přílohy.

Stanovení ochranného pásma vodního díla nebo jeho změna

Vodoprávní úřad může na návrh vlastníka vodního díla v zájmu jeho ochrany opatřením obecné povahy stanovit ochranná pásma podél něho a zakázat nebo omezit na nich podle povahy vodního díla umísťování a provádění některých staveb nebo činností. Vlastníci pozemků a staveb v ochranném pásmu mají vůči vlastníkovi vodního díla nárok na náhradu majetkové újmy, která jim uvedeným zákazem nebo omezením vznikne.

Stanovení ochranného pásma vodního zdroje nebo jeho změna

K ochraně vydatnosti, jakosti a zdravotní nezávadnosti zdrojů podzemních nebo povrchových vod využívaných nebo využitelných pro zásobování pitnou vodou s průměrným odběrem více než 10 000 m3 za rok a zdrojů podzemní vody pro výrobu balené kojenecké vody nebo pramenité vody stanoví vodoprávní úřad ochranná pásma opatřením obecné povahy. Vyžadují-li to závažné okolnosti, může vodoprávní úřad stanovit ochranná pásma i pro vodní zdroje s nižší kapacitou, než je uvedeno v první větě. Vodoprávní úřad může ze závažných důvodů ochranné pásmo změnit, popřípadě je zrušit. Stanovení ochranných pásem je vždy veřejným zájmem.

Stavební povolení k domovní čistírně odpadních vod, studni nebo jinému vodnímu dílu potřebnému k odběru podzemních vod pro potřeby jednotlivých občanů (domácností)

K provedení vodních děl, k jejich změnám a změnám jejich užívání, jakož i k jejich zrušení a odstranění je třeba povolení vodoprávního úřadu.

Stavební povolení k vodním dílům dle § 15 vodního zákona

K provedení vodních děl, k jejich změnám a změnám jejich užívání, jakož i k jejich zrušení a odstranění je třeba povolení vodoprávního úřadu.

Vydání kolaudačního souhlasu k užívání vodního díla

(1) Dokončenou stavbu, popřípadě část stavby schopnou samostatného užívání, uvedenou v § 103 odst. 1 písm. e) bodech 4 až 8, nebo stavbu, u které postačí ohlášení stavebnímu úřadu podle § 104 odst. 1 písm. a) až d) a k) nebo podle zvláštního právního předpisu, nebo pokud vyžaduje stavební povolení, a jedná-li se o
a) stavbu veřejné infrastruktury (kolaudují se vodovody/kanalizace),
b) stavbu, jejíž vlastnosti nemohou budoucí uživatelé ovlivnit (kolaudují se např. stavby vodních nádrží, zpravidla se nekolaudují dČOV a studny – vyžadují ovšem ohlášení dokončení a užívání stavby),
c) stavbu, u které bylo stanoveno provedení zkušebního provozu,
d) změnu stavby, která je kulturní památkou,

lze užívat pouze na základě kolaudačního souhlasu, nebo kolaudačního rozhodnutí. Stavebník zajistí, aby byly před započetím užívání stavby provedeny a vyhodnoceny zkoušky a měření předepsané zvláštními právními předpisy.

(2) Kolaudační souhlas nebo kolaudační rozhodnutí vydává ten stavební úřad, který vydal povolení stavby.

Vyjádření vodoprávního úřadu dle § 18 vodního zákona

Každý, kdo hodlá umístit, provést, změnit nebo odstranit stavbu nebo zařízení a nebo provádět jiné činnosti, pokud takový záměr může ovlivnit vodní poměry, energetický potenciál, jakost nebo množství povrchových nebo podzemních vod, má právo, aby po dostatečném doložení záměru obdržel vyjádření vodoprávního úřadu, zda je tento záměr z hlediska zájmů chráněných podle tohoto zákona možný, popřípadě za jakých podmínek.