Zobrazení situace: základní rozšířené úplné

Ohlášení udržovacích prací, obnovy vodního díla, vodohospodářských úprav nebo stavebních úprav dle § 15a odst. 3 vodního zákona

Udržovací práce, které by mohly negativně ovlivnit životní prostředí nebo stabilitu vodního díla, je jeho vlastník povinen ohlásit vodoprávnímu úřadu. Ohlášení podléhá i obnova vodních děl zničených živelní pohromou nebo havárií a vodohospodářské úpravy; zemní práce a změny terénu v přirozených korytech vodních toků a na pozemcích sousedících s nimi, jimiž se podstatně nemění přirozená koryta vodních toků, nevyžadují stavební povolení ani ohlášení.

Kdo je oprávněn v této věci jednat:

Kdokoliv, kdo chce ohlásit provedení udržovacích prací, obnovy vodního díla, vodohospodářských úprav anebo stavebních úprav.

Podmínky a postup řešení:

Je třeba podat na Městský úřad Moravská Třebová řádně vyplněné ohlášení včetně všech povinných příloh - viz níže.

Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace:

Podáním ohlášení udržovacích prací, obnovy vodního díla, vodohospodářských úprav nebo stavebních úprav na příslušném formuláři dle Přílohy č. 15 vyhlášky č. 183/2018 Sb.

Kde, s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit:

Jaké doklady a informace musíte mít s sebou:

(1) Vlastník předkládá s ohlášením podle povahy

a) doklad prokazující vlastnické právo k pozemku nebo stavbě, pokud vodoprávní úřad nemůže existenci takového práva ověřit v katastru nemovitostí,

b) projektovou dokumentaci nebo jednoduchý technický popis prací v případech podle § 177 odst. 3 stavebního zákona,

c) posouzení vlivu na stabilitu vodního díla, na nakládání s vodami, na životní prostředí,

d) závazná stanoviska dotčených orgánů vyžadovaná po vlastníkovi jinými právními předpisy1), pokud mohou být veřejné zájmy, které tyto orgány podle jiného právního předpisu hájí, dotčeny,

e) vyjádření příslušného správce vodního toku, pokud se ohlášení týká vodního díla souvisejícího s tímto vodním tokem,

f) vyjádření obecného stavebního úřadu o souladu navrhované stavby s územním souhlasem, popřípadě územním rozhodnutím nebo se záměry územního plánování.

(2) V případech podle § 177 odst. 3 stavebního zákona se předkládá pouze jednoduchý technický popis prací.
(3) Doklady uvedené v odstavci 1 nebo 2 předkládá vlastník vodoprávnímu úřadu spolu s ohlášením na předepsaném formuláři, jehož obsahové náležitosti jsou stanoveny v Příloze č. 15 vyhlášky č. 183/2018 Sb.

Formuláře:

Správní a jiné poplatky:

Bez poplatku.

Lhůty pro vyřízení:

15 dnů

Další účastníci (dotčení) postupu:

  • Žádní další účastníci nejsou.

Jaké další činnosti jsou po vás jako žadateli požadovány:

Žádné další činnosti nejsou po žadateli požadovány.

Můžete využít tuto elektronickou službu:

  • Datová schránka Městského úřadu Moravská Třebová: fqtb4bs.

Podle kterého právního předpisu se postupuje:

  • Zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů.
    Vyhláška č. 183/2018 Sb., o náležitostech rozhodnutí a dalších opatření vodoprávního úřadu a o dokladech předkládaných vodoprávnímu úřadu.

Datum poslední aktualizace: 12.4.2021