Potřebuji vyřídit

Poskytnutí údajů z agendového informačního systému evidence obyvatel vlastníkovi podle adresy objektu

Ohlašovna sdělí vlastníkovi objektu na jeho písemnou žádost jméno, popřípadě jména, příjmení a datum narození občana, k němuž vede údaj o místě trvalého pobytu odpovídající adrese objektu. Výše uvedené sdělení ohlašovny musí být vlastníkovi objektu doručeno do vlastních rukou.

Toto sdělení se poskytuje pouze vlastníkovi objektu na jeho písemnou žádost. Nemůže-li se vlastník dostavit k podání žádosti osobně, musí být jeho podpis na žádosti úředně ověřen. V tomto případě bude po uhrazení správního poplatku sdělení zasláno vlastníkovi nemovitosti do vlastních rukou.

Výpis údajů z agendového systému evidence obyvatel

Evidence obyvatel je vedena v agendovém informačním systému a obsahuje zákonem stanovené údaje o:

státních občanech České republiky (dále jen "občan"),

osobách, které pozbyly státní občanství České republiky, a

cizincích, kteří jsou matkou, otcem, popř. jiným zákonným zástupcem, manželem, registrovaným partnerem nebo dítětem občana.

Výpis z katastru nemovitostí

Výpisy z katastru nemovitostí jsou veřejnými listinami prokazujícími stav evidovaný v katastru k okamžiku jejich vyhotovení. O výpis z této databáze lze žádat prostřednictvím služby Czech Point.

Výpis z obchodního rejstříku

Obchodní rejstřík je veřejný seznam, do kterého se zapisují zákonem stanovené údaje o podnikatelích. O výpis z této databáze lze žádat prostřednictvím služby Czech Point.