Potřebuji vyřídit

Zobrazení situace: základní rozšířené úplné

Výpis údajů z agendového systému evidence obyvatel

Evidence obyvatel je vedena v agendovém informačním systému a obsahuje zákonem stanovené údaje o:

státních občanech České republiky (dále jen "občan"),

osobách, které pozbyly státní občanství České republiky, a

cizincích, kteří jsou matkou, otcem, popř. jiným zákonným zástupcem, manželem, registrovaným partnerem nebo dítětem občana.

Kdo je oprávněn v této věci jednat:

Žádost o poskytnutí údajů může podat obyvatel starší 15 let.

Za obyvatele mladšího 15 let a za občana, jehož svéprávnost byla omezena tak, že není způsobilý k jednání, žádá o poskytnutí údajů jeho zákonný zástupce nebo opatrovník.
O poskytnutí údajů může rovněž požádat člen domácnosti, jehož oprávnění k zastupování občana bylo schváleno soudem. Za obyvatele může rovněž požádat o poskytnutí údajů zmocněnec na základě zvláštní plné moci s úředně ověřeným podpisem zmocnitele. Tyto osoby musí prokázat svoji totožnost a jejich identifikační údaje se zapisují na žádost o poskytnutí údajů.
Údaj o osvojení může být poskytnut obyvateli až po dovršení věku 18 let pouze Ministerstvem vnitra.
Ministerstvo vnitra, krajský úřad, obecní úřad obce s rozšířenou působností nebo ohlašovna poskytují na žádost obyvatele údaje z evidence obyvatel, které jsou vedeny k jeho osobě a k osobě blízké; k osobě blízké se poskytuje pouze údaj o datu, místu a okresu úmrtí, příp. místu a státu úmrtí, popř. údaje o prohlášení za nezvěstného, údaje o prohlášení za mrtvého.
Osobou blízkou se pro účely zákona o evidenci obyvatel rozumí otec, matka, prarodiče, sourozenec, dítě, vnuk, manžel nebo partner.

Podmínky a postup řešení:

Splnění všech požadovaných náležitostí a předložení dokladu totožnosti.

Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace:

Žádost o poskytnutí údajů může obyvatel podat na Ministerstvu vnitra, krajském úřadu nebo obecním úřadu obce s rozšířenou působností elektronicky na formuláři zpřístupněném dálkovým přístupem, který žadatel opatří uznávaným elektronickým podpisem, nebo prostřednictvím zpřístupněné datové schránky a číslem elektronicky čitelného identifikačního dokladu.

Žádost o poskytnutí údajů lze také podat osobně na ohlašovně, obecním úřadu obce s rozšířenou působností, krajském úřadu, Ministerstvu vnitra a prostřednictvím kontaktního místa veřejné správy (autentizace pomocí bezpečnostního osobního kódu, pokud má obyvatel bezpečnostní osobní kód zadán, a identifikace pomocí čísla elektronicky čitelného identifikačního dokladu).
Obyvatel starší 15 let může podat žádost o poskytnutí údajů v listinné podobě na ohlašovně, obecním úřadu obce s rozšířenou působností, krajském úřadu nebo Ministerstvu vnitra, žádost musí být opatřena úředně ověřeným podpisem; povinnost úředního ověření podpisu neplatí, pokud obyvatel žádost podepíše před orgánem příslušným k poskytování údajů.
Při písemném podání lze využít tiskopisu "Žádost o poskytnutí údajů z informačního systému". 

Kde, s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit:

 • Městský úřad Moravská Třebová, ul. Olomoucká 2
  Občanské informační centrum
  tel. 461 353 111

  pondělí a středa 8:00 - 17:00 hodin
  úterý a čtvrtek 8:00 - 15:00 hodin
  pátek 8:00 - 14:00 hodin
  ◦ Šárka Pokorná
  budova ul. Olomoucká č. o. 2 -> podlaží 1 -> dveře 102

  • ◦ Hana Šimková
  budova ul. Olomoucká č. o. 2 -> podlaží 1 -> dveře 102
  ◦ Zuzana Pilná
  budova ul. Olomoucká č. o. 2 -> podlaží 1 -> dveře 102
  ◦ Jana Dvořáková
  budova ul. Olomoucká č. o. 2 -> podlaží 1 -> dveře 102
  ◦ Věra Abrlová
  budova ul. Olomoucká č. o. 2 -> podlaží 1 -> dveře 102

  Lenka Navrátilová
  budova ul. Olomoucká č. o. 2 -> podlaží 1 -> dveře 104

  Ivana Vaňkátová
  budova ul. Olomoucká č. o. 2 -> podlaží 1 -> dveře 104
Jaké doklady a informace musíte mít s sebou:

Doklad totožnosti (občanský průkaz, cestovní doklad)

Formuláře:

 • Tiskopis "Žádost o poskytnutí údajů z informačního systému" (rozšířený o možnost žádat informace o osobě blízké a možnost podání zákonným zástupcem, opatrovníkem nebo jinou osobou), který lze podat elektronicky, je k dispozici rovněž na internetových stránkách Ministerstva vnitra.

  Pro vyplnění formuláře je nutné mít nainstalovaný Adobe Reader verze 9.0 a vyšší.

  Tento typ formuláře musí být v případě jeho elektronického zaslání opatřen uznávaným elektronickým podpisem nebo být podán prostřednictvím zpřístupněné datové schránky, provozované podle zvláštního právního předpisu.
  ikona souboruŽádost o poskytnutí údajů z informačního systému evidence obyvatel (velikost: 217.45 KB, typ: .pdf)

Správní a jiné poplatky:

Obyvatel za poskytnutí údajů z agendového informačního systému evidence obyvatel uhradí správní poplatek ve výši 50 Kč (za každou započatou stránku)  v hotovosti při podání na úřadu.

V případě podání žádosti elektronicky s uznávaným elektronickým podpisem nebo prostřednictvím zpřístupněné datové schránky, provozované podle zvláštního právního předpisu, lze správní poplatek uhradit bezhotovostní platbou na příjmový účet Městského úřadu Moravská Třebová.
Variabilní symbol doporučujeme uvést rodné číslo. 
Jako zpráva pro příjemce se uvede jméno a příjmení žadatele

Lhůty pro vyřízení:

Lhůta pro vyřízení není stanovena.

Další účastníci (dotčení) postupu:

 • Další účastníci nejsou stanoveni

Můžete využít tuto elektronickou službu:

 • Tuto situaci lze řešit elektronicky.

Podle kterého právního předpisu se postupuje:

 • Zákon č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých zákonů (zákon o evidenci obyvatel), ve znění pozdějších předpisů
 • Vyhláška č. 296/2004 Sb., kterou se provádí zákon o evidenci obyvatel, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích

Datum poslední aktualizace: 17.9.2020