Zobrazení situace: základní rozšířené úplné

Poskytnutí údajů z agendového informačního systému evidence obyvatel vlastníkovi podle adresy objektu

Ohlašovna sdělí vlastníkovi objektu na jeho písemnou žádost jméno, popřípadě jména, příjmení a datum narození občana, k němuž vede údaj o místě trvalého pobytu odpovídající adrese objektu. Výše uvedené sdělení ohlašovny musí být vlastníkovi objektu doručeno do vlastních rukou.

Toto sdělení se poskytuje pouze vlastníkovi objektu na jeho písemnou žádost. Nemůže-li se vlastník dostavit k podání žádosti osobně, musí být jeho podpis na žádosti úředně ověřen. V tomto případě bude po uhrazení správního poplatku sdělení zasláno vlastníkovi nemovitosti do vlastních rukou.

Kdo je oprávněn v této věci jednat:

Fyzická osoba, která je vlastníkem objektu, nebo zástupce právnické osoby, která je vlastníkem objektu.

Podmínky a postup řešení:

Splnění všech požadovaných náležitostí dle zákona č. 133/2000 Sb., v platném znění

- podání žádosti, předložení dokladu o vlastnictví a dokladu totožnosti


Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace:

Podáním žádosti a předložením příslušných dokladů (doklad o vlastnictví, fyzická osoba navíc doklad totožnosti).

Vlastník objektu nebo jeho vymezené části nebo oprávněná osoba nedokládá ohlašovně při podání žádosti o sdělení údajů o občanovi, k němuž je veden údaj o místě trvalého pobytu na adrese objektu, své vlastnické právo nebo jiné užívací právo, pokud si existenci tohoto práva může ohlašovna ověřit bezúplatně veřejným dálkovým přístupem do katastru nemovitostí.


Kde, s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit:

 • • Městský úřad Moravská Třebová, ul. Olomoucká 2
  Oddělení správní
  tel. 461 353 009, 461 353 003

  pondělí a středa 8:00 - 17:00 hodin
  úterý a čtvrtek 8:00 - 15:00 hodin
  pátek 8:00 - 14:00 hodin

Jaké doklady a informace musíte mít s sebou:

platný doklad totožnosti (občanský průkaz, cestovní pas)

doklad o vlastnictví objektu (např. list vlastnictví, kupní smlouva... apod.) 

Formuláře:

Správní a jiné poplatky:

Za poskytnutí údajů z informačního systému se platí správní poplatek ve výši 15,- Kč za každou i započatou stránku dle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, v platném znění. 

Podle kterého právního předpisu se postupuje:

 • Zákon č. 133/2000 Sb., v platném znění

  Zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích

Datum poslední aktualizace: 12.5.2023