Potřebuji vyřídit

Zobrazení situace: základní rozšířené úplné

Žádost o změnu stavby před dokončením

Kdo je oprávněn v této věci jednat:

Žádost o vydání povolení ke změně stavby před dokončením může podat každá fyzická i právnická osoba, která je stavebníkem rozestavěné nekolaudované stavby.  

Podmínky a postup řešení:

Na základě písemné žádosti, která je zaevidována probíhá správní řízení dle stavebního zákona a správního řádu, jehož výsledkem je vydání rozhodnutí.  

Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace:

Řízení se zahajuje z podnětu navrhovatele.  

Kde, s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit:

 • Ing. Dušan Sejbal (vedoucí odboru, obce - sever)
  - budova MěÚ -> 1.patro -> dveře 224
 • Jiří Sova (zástupce vedoucího odboru, občané - město, Kunčina, Nová Ves
  - budova MěÚ -> 1.patro -> dveře 221
 • Ing. Lenka Chládková (podnikatelé - město)
  - budova MěÚ -> 1.patro -> dveře 221
 • Ing. Helena Kocumová (obce - jih)
  - budova MěÚ -> 1.patro -> dveře 222

Jaké doklady a informace musíte mít s sebou:

V rozsahu stanoveném § 118 zák. 183/2006 Sb., stavební zákon, v platném znění,a popřípadě další doklady vyplývající z rozsahu změny stavby. 

Formuláře:

 • Formuláře úřadu územního plánování a stavebního úřadu naleznete na stránkách Ministerstva pro místní rozvoj a v přiložených souborech.
  FORMULÁŘE

Správní a jiné poplatky:

Správní poplatky jsou stanoveny zákonem. č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, v platném znění. 

Lhůty pro vyřízení:

V závislosti na způsobu povolení stavby před jejím zahájením  

Další účastníci (dotčení) postupu:

 • Jsou stanoveni dle § 118 odst. 2) zák. č. 183/2006 Sb., stavební zákon, v platném znění.

Jaké další činnosti jsou po vás jako žadateli požadovány:

Účastnit se nařízených jednání.  

Můžete využít tuto elektronickou službu:

 • Adresa eletronické podatelny: posta@mtrebova.cz

Podle kterého právního předpisu se postupuje:

 • zákon č. 183/2006 Sb., v platném znění (stavební zákon)
  zákon č. 500/2004 Sb., v platném znění (správní řád)

Další informace:

 • Osobní návštěvou na MěÚ Moravská Třebová, odboru výstavby a územního plánování

Datum poslední aktualizace: 25.8.2020