Potřebuji vyřídit

Zobrazení situace: základní rozšířené úplné

Žádost o změnu v užívání stavby

Kdo je oprávněn v této věci jednat:

Oznámení o změnu v užívání stavby může podat každá fyzická i právnická osoba, která chce provést změnu ve způsobu užívání stavby, která není spojena se změnou stavby (tzn. nejde o nástavbu nebo přístavbu příp. o stavební úpravy objektu)  

Podmínky a postup řešení:

Na základě písemného oznámení, které je zaevidováno probíhá správní řízení dle stavebního zákona a správního řádu, jehož výsledkem je vydání rozhodnutí, ale pouze v případě, že se dotýká práv třetích osob nebo vyžaduje podrobnější posouzení účinků změny stavby na okolí.  

Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace:

Řízení se zahajuje na základě vyrozumění stavebního úřadu a po doložení všech podkladů ze strany oznamovatele.  

Kde, s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit:

 • Ing. Dušan Sejbal (vedoucí odboru, obce - sever)
  - budova MěÚ -> 1.patro -> dveře 224
 • Jiří Sova (zástupce vedoucího odboru, občané - město, Kunčina, Nová Ves
  - budova MěÚ -> 1.patro -> dveře 221
 • Ing. Lenka Chládková (podnikatelé - město)
  - budova MěÚ -> 1.patro -> dveře 221
 • Ing. Helena Kocumová (obce - jih)
  - budova MěÚ -> 1.patro -> dveře 222

Jaké doklady a informace musíte mít s sebou:

Přílohou žádosti je zpracovaná projektová dokumentace a přílohy v rozsahu § 127 zák. č. 183/2006 v platném znění.  

Formuláře:

 • Formuláře úřadu územního plánování a stavebního úřadu naleznete na stránkách Ministerstva pro místní rozvoj a v přiložených souborech.
  FORMULÁŘE

Správní a jiné poplatky:

Správní poplatky jsou stanoveny zákonem č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, v platném znění.  

Lhůty pro vyřízení:

Lhůta pro vyřízení je stanovena zák. č. 500/2004 Sb. v platném znění, tj. 30 dnů a nadřízený orgán může tuto lhůtu na základě žádosti odboru výstavby prodloužit.  

Další účastníci (dotčení) postupu:

 • Účastníci řízení jsou dle § 27 zák.č. 500/2004 Sb., v platném znění

Jaké další činnosti jsou po vás jako žadateli požadovány:

Účastnit se nařízených jednání.  

Můžete využít tuto elektronickou službu:

 • Adresa eletronické podatelny: posta@mtrebova.cz

Podle kterého právního předpisu se postupuje:

 • zákon č. 183/2006 Sb. v platném znění (stavební zákon)
  zákon č. 500/2004 Sb. v platném znění (správní řád)

Další informace:

 • Osobní návštěvou na MěÚ Moravská Třebová, odboru výstavby a územního plánování

Datum poslední aktualizace: 25.8.2020