Zobrazení situace: základní rozšířené úplné

Ohlašování jednoduchých staveb, terénních úprav, zařízení a udržovacích prací

Kdo je oprávněn v této věci jednat:

Kdokoliv – ten, kdo má stavební záměr 

Podmínky a postup řešení:

Na základě písemné žádosti, která je zaevidována na podatelně MěÚ Moravská Třebová. Výsledkem je vydání souhlasu s provedením jednoduchých staveb, terénních úprav, zařízení a udržovacích prací. 

Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace:

Zahajuje se z podnětu navrhovatele. Žádost musí být podána na formuláři předepsaném vyhláškou č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního řízení, veřejnoprávní smlouvy a územního opatření.  

Kde, s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit:

 • Ing. Dušan Sejbal (vedoucí odboru, obce - sever)
  - budova MěÚ -> 1.patro -> dveře 224
 • Jiří Sova (zástupce vedoucího odboru, občané - město, Kunčina, Nová Ves
  - budova MěÚ -> 1.patro -> dveře 221
 • Ing. Lenka Chládková (podnikatelé - město)
  - budova MěÚ -> 1.patro -> dveře 221
 • Ing. Helena Kocumová (obce - jih)
  - budova MěÚ -> 1.patro -> dveře 222

Jaké doklady a informace musíte mít s sebou:

K provedení jednoduchých staveb je nutné doložit doklady podle § 105 stavebního zákona. 

Formuláře:

 • Formuláře úřadu územního plánování a stavebního úřadu naleznete na stránkách Ministerstva pro místní rozvoj a v přiložených souborech.
  FORMULÁŘE

Další účastníci (dotčení) postupu:

 • Nejsou žádní další účastníci, dokládají se pouze souhlasy vlastníků sousedních nemovitostí.

Jaké další činnosti jsou po vás jako žadateli požadovány:

Pouze eventuální konzultace upřesňující žádost.  

Můžete využít tuto elektronickou službu:

 • Adresa eletronické podatelny: posta@mtrebova.cz

Podle kterého právního předpisu se postupuje:

 • zákon č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon)
  vyhláška č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb
  vyhláška č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb
  vyhláška č. 501/2006 Sb. o obecných požadavcích na využívání území
  vyhláška č. 526/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení stavebního zákona ve věcech stavebního řádu
  vyhláška č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby
  zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění

Další informace:

 • Osobní návštěvou na MěÚ Moravská Třebová, odboru výstavby a územního plánování

Datum poslední aktualizace: 25.8.2020