Zobrazení situace: základní rozšířené úplné

Žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby

Kdo je oprávněn v této věci jednat:

Kdokoliv – ten, kdo má stavební záměr.  

Podmínky a postup řešení:

Na základě písemné žádosti, která je zaevidována na podatelně MěÚ Moravská Třebová. Výsledkem je vydání územního rozhodnutí. 

Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace:

Zahajuje se z podnětu navrhovatele. Žádost musí být podána na formuláři předepsaném vyhláškou č.503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního řízení, veřejnoprávní smlouvy a územního opatření.  

Kde, s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit:

 • Ing. Dušan Sejbal (vedoucí odboru, obce - sever)
  - budova MěÚ -> 1.patro -> dveře 224
 • Jiří Sova (zástupce vedoucího odboru, občané - město, Kunčina, Nová Ves
  - budova MěÚ -> 1.patro -> dveře 221

 • Ing. Lenka Chládková (podnikatelé - město)
  - budova MěÚ -> 1.patro -> dveře 221
 • Ing. Helena Kocumová (obce - jih)
  - budova MěÚ -> 1.patro -> dveře 222

Jaké doklady a informace musíte mít s sebou:

Žádost o vydání územního rozhodnutí obsahuje kromě obecných náležitostí základní údaje o požadovaném záměru a identifikační údaje pozemků a staveb.
K žádosti žadatel připojí doklady uvedené v § 86 stavebního zákona.

Obsahové náležitosti žádosti o vydání územního rozhodnutí a jejích příloh stanoví prováděcí právní předpis. 

Formuláře:

 • Formuláře úřadu územního plánování a stavebního úřadu naleznete na stránkách Ministerstva pro místní rozvoj a v přiložených souborech.
  FORMULÁŘE

Správní a jiné poplatky:

Správní poplatky jsou stanoveny zákone č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, v platném znění. Poplatek za vydání územního rozhodnutí je 1000,- Kč.  

Lhůty pro vyřízení:

Lhůta pro vyřízení je stanovena zák.č. 183/2006 Sb. v platném znění, tj. 60 dnů, ve složitých případech 90 dnů a nadřízený orgán může tuto lhůtu na základě žádosti odboru výstavby prodloužit

Další účastníci (dotčení) postupu:

 • Účastníky územního řízení jsou stanoveni dle § 85 zák.č. 183/2006 Sb. v platném znění.

Jaké další činnosti jsou po vás jako žadateli požadovány:

Pouze eventuální konzultace upřesňující žádost. 

Můžete využít tuto elektronickou službu:

 • Adresa eletronické podatelny: posta@mtrebova.cz

Podle kterého právního předpisu se postupuje:

 • zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon)
  vyhláška č. 499/2006 o dokumentaci staveb
  vyhláška č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území
  vyhláška č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního řízení, veřejnoprávní smlouvy a územního opatření
  vyhláška č. 526/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení stavebního zákona ve věcech stavebního řádu
  zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění

Další informace:

 • Osobní návštěvou na MěÚ Moravská Třebová, odboru výstavby a územního plánování

Datum poslední aktualizace: 25.8.2020