Zobrazení situace: základní rozšířené úplné

Žádost o povolení předčasného užívání stavby

Kdo je oprávněn v této věci jednat:

Stavebník. 

Podmínky a postup řešení:

U stavby prováděné dodavatelsky stavebník k žádosti připojí dohodu se zhotovitelem stavby, obsahující jeho souhlas, popřípadě sjednané podmínky předčasného užívání stavby; u ostatních staveb navrhne stavebník podmínky předčasného užívání stavby v žádosti. Nejsou-li splněny podmínky pro povolení předčasného užívání stavby, stavební úřad žádost zamítne. 

Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace:

Podáním vyplněného předepsaného formuláře na podatelnu Městského úřadu Moravská Třebová

Kde, s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit:

 • Ing. Dušan Sejbal (vedoucí odboru, obce - sever)
  - budova MěÚ -> 1.patro -> dveře 224
 • Jiří Sova (zástupce vedoucího odboru, občané - město, Kunčina, Nová Ves
  - budova MěÚ -> 1.patro -> dveře 221
 • Ing. Lenka Chládková (podnikatelé - město)
  - budova MěÚ -> 1.patro -> dveře 221
 • Ing. Helena Kocumová (obce - jih)
  - budova MěÚ -> 1.patro -> dveře 222

Formuláře:

 • Formuláře úřadu územního plánování a stavebního úřadu naleznete na stránkách Ministerstva pro místní rozvoj a v přiložených souborech.
  FORMULÁŘE

Správní a jiné poplatky:

Dle zákona č. 634/2004 Sb. 

Lhůty pro vyřízení:

Lhůty pro vyřízení dle správního řádu jsou v jednodušších případech 30 dnů a ve složitějších 60 dnů od zahájení řízení. 

Další účastníci (dotčení) postupu:

 • Účastníkem řízení je kromě stavebníka zhotovitel stavby a vlastník stavby.

Jaké další činnosti jsou po vás jako žadateli požadovány:

Pouze eventuální konzultace upřesňující žádost. 

Můžete využít tuto elektronickou službu:

 • Adresa eletronické podatelny: posta@mtrebova.cz

Podle kterého právního předpisu se postupuje:

 • Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění, vyhláška č.526/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení stavebního zákona ve věcech stavebního řádu

Datum poslední aktualizace: 25.8.2020