Zobrazení situace: základní rozšířené úplné

Oznámení o užívání stavby

Kdo je oprávněn v této věci jednat:

Fyzická osoba, fyzická osoba podnikající nebo právnická osoba, která prokáže vlastnické nebo jiné právo ke stavbě. 

Podmínky a postup řešení:

Podává se oznámení o užívání stavby na předepsaném formuláři s přílohami. 

Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace:

Podáním oznámení. 

Kde, s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit:

 • Ing. Dušan Sejbal (vedoucí odboru, obce - sever)
  - budova MěÚ -> 1.patro -> dveře 224
 • Jiří Sova (zástupce vedoucího odboru, občané - město, Kunčina, Nová Ves
  - budova MěÚ -> 1.patro -> dveře 221
 • Ing. Lenka Chládková (podnikatelé - město)
  - budova MěÚ -> 1.patro -> dveře 221
 • Ing. Helena Kocumová (obce - jih)
  - budova MěÚ -> 1.patro -> dveře 222

Jaké doklady a informace musíte mít s sebou:

Dle § 18h a přílohy č. 11 k vyhlášce č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu, včetně všech předepsaných náležitostí. 

Formuláře:

 • Formuláře úřadu územního plánování a stavebního úřadu naleznete na stránkách Ministerstva pro místní rozvoj a v přiložených souborech.
  FORMULÁŘE

Správní a jiné poplatky:

Správní poplatky jsou stanoveny zákonem č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, v platném znění. 

Lhůty pro vyřízení:

Lhůty ve věci jsou dány § 120 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu. 

Další účastníci (dotčení) postupu:

 • Vlastník stavby, vlastník pozemku, dotčené orgány podle zvláštních právních předpisů.

Jaké další činnosti jsou po vás jako žadateli požadovány:

Účast na nařízeném jednání a doložení potřebných dokladů a dále dle platných právních předpisů. 

Můžete využít tuto elektronickou službu:

 • Adresa eletronické podatelny: posta@mtrebova.cz

Sankce v případě nedodržení předepsaných povinností:

Řeší "Hlava V - Správní delikty" zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, § 178 až 183, včetně výše sankcí. 

Datum poslední aktualizace: 25.8.2020